Persbericht Actie Noordrand 25.8.2013

 

Nuchtere feiten weerleggen Wathelet’s beweringen als zou Belgocontrolinstructie uitvoering zijn van federale luchthavenakkoorden.

 

Actie Noordrand wil in het debat rond de recente windnorminstructie, die door staatssecretaris Wathelet via het Directoraat Generaal van de Luchtvaart aan Belgocontrol werd bezorgd, de belangrijkste feiten op een rij zetten. Het doet dit in het besef dat niemand uit eigen vrije wil voor vliegtuighinder kiest. Het is begrijpelijk dat één groep haar toegang tot de politieke macht probeert te gebruiken om haar hinder naar een andere groep te verschuiven. Als dit ten koste gaat van de veiligheid van alle anderen, is de grens van dit streven bereikt.

 

Volgens de instructie van Wathelet zouden de zogenaamde windcriteria (tot hoeveel knopen rug- en zijwind een piloot een bepaalde baan nog mag gebruiken) tot een nog minder veilig niveau moeten worden opgetrokken dan vandaag al het geval is.

 

1. Instructie Wathelet schendt (en niet: respecteert) voorwaarden luchthavenakkoorden en federaal regeerakkoord.

Genoemde instructie gaat in tegen zowel de letter als de geest van zowel de luchthavenakkoorden van 2008/2010 als het federaal regeerakkoord en zijn vijf criteria. Deze teksten zijn publiek, iedereen kan ze raadplegen. Hieronder nog eens de vijf criteria waaraan elke nieuwe instructie moet beantwoorden, in volgorde van belangrijkheid:

1. eerst veiligheid respecteren,

2. dan voldoende capaciteit veilig stellen,

3. dan de kortste route kiezen omwille van economie (brandstof besparen) en ecologie (vervuiling)

4. vervolgens zowel overdag als ’s nachts, week en weekend perfect bruikbaar zijn

5. tenslotte concentratie boven dicht bewoonde gebieden beperken ipv verhogen.

 

In tegenstelling tot wat de staatssecretaris in de media beweert, is het deel windcriteria reeds integraal uitgevoerd in 2010 en is een bijkomende aanpassing niet voorzien. De instructie aan Belgocontrol zal niet alleen nog minder vluchten via baan 02/20 doen vliegen maar bovendien de veiligheid in het gedrang brengen.

 

2. Uitsluitend electorale overwegingen leidden tot de eenzijdige actie van Wathelet: er was geen federaal overleg zoals voorzien en er is geen enkel objectief veiligheidsvoordeel behalve voor een zeer beperkte groep onderwonenden: degenen die hierdoor minder of niet meer overvlogen worden.

De onwettelijke instructie van Wathelet verschuift opnieuw een aanzienlijk deel van de geluidsoverlast en de luchtvervuiling van het vliegverkeer op Brussels Airport. Het verdwijnt boven Oostrand, Oost-Brussel en Waals Brabant. Het verhuist naar de reeds geconcentreerd overvlogen Vlaamse Noordrand.

 

De louter politieke beslissing om piloten te verplichten bij evident minder veilige windcriteria te vliegen, miskent niet alleen de aanbevelingen van de ICAO. Ze negeert ook het officiële protest van de Belgische én internationale pilotenorganisatie (resp. BeCa en IFALPA). Denkt Wathelet echt zomaar een loopje te kunnen nemen met de veiligheid van het vliegend personeel, de passagiers en ALLE omwonenden van Brussels Airport? Met als enige rechtvaardiging: een bijna vliegtuigvrij leven bezorgen aan de eigen kiezers die meestal vlak bij de luchthaven wonen en er graag en enthousiast gebruik van maken?

 

De feiten bevestigen dat de bewering als werden de ICAO aanbevelingen opgetrokken tot 7 knopen/20 knopen (cfr. UBCNA persbericht van 22 augustus), gewoon een manifeste leugen is.

Moet de publieke opinie hiermee worden platgewalst om toch maar gelijk te halen?

 

Actie Noordrand verwacht daarom dat de nationale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke Vlaamse politici het nodige zullen doen om te zorgen dat het regeerakkoord, de grondwet en de mensenrechten het respect krijgen dat ze verdienen zodat flagrante electorale overwegingen geen mensenlevens in evident gevaar brengen.

 

In bijlage meer achtergrondinformatie die staaft wat Actie Noordrand hierboven schrijft en kopie van de brief waarmee IFALPA zich verzet tegen een eventuele verruiming van de windcriteria.

 

IFALPA brief

 

Meer achtergrondinformatie