BOREAS

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

 

 

 

Maatschappelijke zetel:

 

Rijkendalstraat 12

1853 Strombeek

 

email:  cv@cv.telenet.be

Titel I : Benaming, zetel, doel.

Artikel 1

Tussen de ondergetekenden wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht onder de benaming BOREAS.

De vereniging behoudt zich het recht voor om al in de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken, uitgaande van de vereniging de verkorte benaming BOREAS vzw te gebruiken.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 1853 Strombeek-Bever, Rijkendalstraat 12, Gerechtelijk arrondissement Brussel

De Raad van Beheer is bevoegd het adres van de maatschappelijke zetel te wijzingen binnen de grenzen van hetzelfde gerechtelijke arrondissement.

Artikel 3

De vereniging ijvert voor een eerlijke en democratische spreiding van alle dag- en nachtvluchten rond de regio van de Luchthaven Brussel-Nationaal, alsook volledige transparantie aangaande het luchthavenbeleid. De vereniging heeft tot doel de betrokken instanties op Europees, Federaal, Gewestelijk en Gemeentelijk vlak, de uitbaters en controle-instanties van de Luchthaven Brussel-Nationaal te informeren alsook de ad hoc samengestelde werkgroepen over de impact van mogelijke beleidsvoorstellen en beslissingen op ondermeer gezondheid en milieu.

  

Onder deze doelstelling dient onder meer begrepen te worden:

1. het nemen van initiatieven of verlenen van ondersteuning aan initiatieven van derden.

2. het verzamelen alsook het uitvoeren van technische studies waaronder impactstudies o.a. op gezondheid en milieu.

3. opvolging van juridische ontwikkelingen in zulke materies.

Om het omschreven doel te bereiken kan de vereniging allerlei initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben en/ of dit doel kunnen bevorderen.

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voor zover deze is overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voor zover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken.

 

De vzw profileert zich ais volkomen a-politiek en onafhankelijk van enige drukkingsgroep.

 

 

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.