Motie provincie Vlaams-Brabant over de nationale luchthaven

 

De Europese richtlijn 598/2014, die een specifieke procedure oplegt aan toekomstige wijzigingen aan geluidsrelateerde exploitatiebeperkingen van luchthavens, zet de federale en gewestelijke overheden aan tot bijkomende beleidsinitiatieven in het voorjaar van 2016. Dit zou uitmonden in een federale Vliegwet (zoals aangekondigd in het federale regeerakkoord), een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en gewestelijke actieplannen tegen omgevingslawaai.

 

Het provinciebestuur erkent het grote economische belang van de luchthaven als tweede grootste toegangspoort tot Vlaanderen, na de haven van Antwerpen. Tegelijk vraagt het provinciebestuur even grote aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden en voor de maximale beperking van de milieuhinder.

 

Daarom roept de provincie Vlaams-Brabant alle actoren op om bij het bepalen van vliegroutes, opstijg- en landingsprocedures en bij de verdere ontwikkeling van de luchthaven het welzijn van de inwoners van alle betrokken zones rondom de luchthaven voorop te stellen en deze inwoners niet tegen elkaar uit te spelen.

 

 

1.     De provincie Vlaams-Brabant vraagt aan de federale regering en de gewestregeringen een plan dat een duurzaam perspectief en stabiel investerings- en juridisch kader biedt aan luchthaven op vlak van economie, mobiliteit, ecologie en sociaal draagvlak. Dit moet worden vastgelegd in een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten en in  een masterplan voor de ontwikkeling van de luchthaven gedurende de komende 25 jaar, dat tot stand komt in overleg met alle actoren en in alle transparantie. 

 

2.     De provincie Vlaams-Brabant wenst een federaal gecoördineerde oplossing inzake de opstijg- en landingsprocedures en de vliegroutes, die voor de luchthavenomwonenden in de drie gewesten uitzicht geeft op een goede omgevings- en levenskwaliteit.

 

3.     De provincie Vlaams-Brabant pleit voor een wettelijk verankerde regeling van de opstijg- en landingsprocedures en van de vliegroutes, waarbij de veiligheid van de passagiers en van de omwonenden in elk geval moet primeren en waarbij de windrichting en het historisch baangebruik bepalend moeten zijn voor de selectie van opstijg- en landingsprocedures.  De provincie Vlaams-Brabant eist een rechtvaardige spreiding van de lawaaihinder: enerzijds een spreiding over de verschillende gewesten en gemeenten en anderzijds het niet belasten van steeds nieuwe groepen gehinderden. Dit principe impliceert tevens een optimaal gebruik van alle start- en landingsbanen. Daarbij moeten vluchten met luidruchtige toestellen en piek-, nacht- en weekendvluchten en de frequentie van het overvliegen zwaarder doorwegen in de verdeling van de hinder. In de afweging spelen ook technische elementen mee, zoals vormen van opstijgen en dalen die minder brandstof vergen en/of minder lawaaihinder veroorzaken. Wijzigingen aan vliegroutes, geluidsnormen en windnormen moeten objectief worden bepaald.

 

4.     De provincie Vlaams-Brabant vraagt open en transparante communicatie. Een beslissing over spreiding van hinder zal altijd steunen op een compromis tussen verschillende afwegingen. Hoe meer de overheid investeert in transparante besluitvorming en heldere communicatie over die keuzes, des te groter de kans dat bewoners een beslissing zullen aanvaarden. Wijzigingen aan vliegroutes, geluidsnormen en windnormen moeten tijdig en helder worden gecommuniceerd.

 

5.     De provincie Vlaams-Brabant pleit voor gelijke geluidsnormen en -rapportering in alle gewesten. Veel omwonenden zijn bereid geluidhinder tot een bepaald niveau te verdragen, indien ze overtuigd zijn dat die rechtvaardig gespreid is.

 

6.     De provincie Vlaams-Brabant pleit ervoor dat alle toekomstige normen op vlak van veiligheid, geluid, wind… worden gebaseerd op internationale standaarden, onder meer de richtlijnen van de International Air Transport Association (IATA) en de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de International Civil Aviation Organization (ICAO).

 

7.     De provincie Vlaams-Brabant wenst een verdere afbouw van lawaaierige nachtvluchten.  Ook wat de dagvluchten betreft, moeten de geluidsemissienormen gelijke tred houden met de technische vooruitgang inzake het geluidsarmer maken van vliegtuigen..

 

8.     De provincie Vlaams-Brabant kant zich tegen een verlenging van startbaan 25L, omdat deze ingreep alleen tot doel heeft om het probleem opnieuw te verplaatsen.

 

Deze motie wordt ingediend door provincieraadsvoorzitter Chris Taes.

 

Deze motie wordt verstuurd aan:

·      De voorzitter van het Europees parlement en de leden van de bevoegde commissie

·      De bevoegde eurocommissaris

·      De voorzitter van de Kamer en de leden van de bevoegde commissie

·      De bevoegde federale minister en eerste minister

·      De voorzitter van het Vlaamse en Brusselse parlement en de leden van de bevoegde commissies

·      De bevoegde gewestministers en minister-presidenten

·      De voorzitter van de Waals-Brabantse provincieraad en de leden van de bevoegde commissie

·      De bevoegde gedeputeerden van Waals-Brabant

·      De burgemeesters en gemeenteraadsvoorzitters van de Brusselse en Vlaams-Brabantse gemeenten

·      De bevoegde schepenen van de Brusselse en Vlaams-Brabantse gemeenten

·      De voorzitters van de milieuraden van de Brusselse en Vlaams-Brabantse gemeenten

·      De CEO en voorzitter van de luchthavenuitbater Brussels Airport

·      De CEO en voorzitter van Belgocontrol

·      De vzw Belgium Slot Coordination

·      De ombuds bij Airport Mediation

·      De leden van de Vlaamse overlegcommissie Brussels Airport

·      De leden van de Vlaamse luchthavencommissie