Minister Peeters krijgt  mooi nieuwjaarscadeau: Noordrand gaat wel naar de RvState ivm bijgeschaafde milieuvergunning, verdere analyse volgt.

Daedalus Persbericht dd 30.12.2004


Betreft: persberichten over nieuwe milieuvergunning BIAC

In afwachting van definitieve tekst van kabinet minister Peeters eist Daedalus dat Vlaamse regering in plaats van op voorhand wapens uit handen te geven in onderhandeling met Brussels gewest, Vlarem optimaal gebruikt.

Ze eist dat deze Vlaamse regering wl doet wat haar plicht is: haar burgers optimaal beschermen met alle wettelijke middelen waar ze over beschikt

Daedalus, juridische en technische werkgroep van Actie Noordrand behoudt zich alle rechten voor om een procedure in te spannen bij de Raad van State.
Dit zegt ze in een eerste reactie ivm de tweede versie van de Milieuvergunning, die minister Peeters vandaag al in de pers van commentaar voorzag.

Van haar uitvoerig gemotiveerd beroep werden geen van de hoofdlijnen weerhouden, zoals:
- hinder per individu en niet per globale bevolkingsdichtheid per gewest
- gelijke verdeling van de hinder per individu in het Vlaams en in het Brussels Gewest
- slechts de afstand tot de luchthaven, meteorologische omstandigheden en het al dan niet in het verlengde van de startbaan wonen gelden als onderscheidend kriterium.

Daedalus constateert met spijt dat minister Peeters met de bijgeschaafde versie van de Milieuvergunning dezelfde weg opgaat als voorgaande Vlaamse regeringen.

Vlarem geeft de Vlaamse milieuminister nochtans alle wapens in handen om tijdens de onderhandelingen tussen de Gewesten die tot een definitief akkoord rond Brussel Nationaal dienen te leiden, de democratische belangen van de Vlaamse burgers te vrijwaren. Het Brussels Gewest gebruikt deze mogelijkheden wel en zelfs optimaal.

Vlaanderen zou moeten weten dat wettelijke middelen de enige zijn die overeind blijven omdat zoals in het verleden keer op keer bleek in het luchthavendossier politieke en zelfs juridische middelen falen. Deze wettelijke wapens opnieuw - zoals alle voorgaande Vlaamse regeringen - op voorhand uit handen geven is des te ernstiger daar de andere partij recent ook in andere Vlaams/Brusselse dossiers te kennen gaf voor geen enkele rede juridische inbegrepen - vatbaar te zijn.

Alleen als de Vlaamse onderhandelaars de wet gebruiken waarvoor ze gemaakt is, maken zij en de Vlaamse burgers kans op een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten van Brussel Nationaal.

Daedalus                        Actie Noordrand
0486/582 499                        0494/21 68 81
daedalus.werkgroep@pandora.be            ACTIEnoordrand@belgacom.net

www.actienoordrand.be