DAEDALUS PERSBERICHT
22 mei 2005

HEDEN WIJ ONBELANGRIJK,
MORGEN GIJ?

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, begrijpt de groeiende verbijstering waarmee de rest van Vlaanderen naar de recente ontwikkeling van het spreidingsdossier kijkt en van de zaak rond de baan 02/20.

Van een socialistisch minister, lid van een Federale Regering, die
-         een regeringsverklaring onderschreef waarin een “meer gediversifieerd gebruik van de verschillende landings- en opstijgpistes en de herziening van de vluchtprocedures in functie van een evenwichtige/billijke spreiding” werd ingeschreven en die
-         voor de Franstalige kamer van het Hof van Beroep te Brussel en de Franstalige kamer van de Raad van State stelde:  
"L'Etat belge tient à préciser d'emblée que le but du plan est la répartition équitable des nuisances sonores conformément au principe de l'égalité de tout citoyen (et non pas des communes ou des groupes) devant les charges, le plan tend au partage équitable de la charge sonore entre chaque citoyen, indépendamment de la densité de la population."

had men - indien men hem had laten doen - mogen verwachten dat hij het beleid als volgt had aangestuurd:

1.      Constructief overleg tussen de gewesten met als gevolg: geharmoniseerde geluidsnormen voor het Brussels en het Vlaams Gewest.
2.      Een maximale spreiding op de grond (dwz: evenredig gebruik van alle start- en landingsbanen).
3.      Een maximale spreiding in de lucht (veilige routes die iedereen evenveel vluchten geven).

Minister Landuyt is een bekwaam en redelijk mens. Als hij de moed had gehad als federeaal minister luidop te zeggen dat zo niemand nog ten opzichte van een andere benadeeld wordt, dan had hij de federeale regering de zogenaamde eindeloze reeks processen kunnen besparen waarin nu een kat haar jongen niet meer vindt.

In plaats daarvan wordt hij door mensen die blijkbaar nog meer "Important" zijn dan een minister en die voornamelijk wonen in het Brussels Gewest en in de Oostrand-faciliteitengemeenten min of meer gedwongen het volgende te doen.

Daar waar de redelijke rechter de Federale Regering enkel opdroeg het gebruik van baan 02/20 beter te beargumenteren in afwachting van een werkelijke evenwichtige verdeling van het gebruik van alle banen, en daarvoor voldoende tijd gaf, heeft hij deze uitspraak gebruikt om de eerst aangelegde start- en landingsbaan van de Nationale Luchthaven, ideaal gelegen ten opzichte van de heersende wind en meer dan lang genoeg (want langer dan tientallen volwaardig gebruikte banen op andere Europese luchthavens) volledig, ja, volledig buiten gebruik te stellen. Dit is wat de NIMBY-lobby uit het Brussels Gewest en de Oostrand altijd voor ogen had als ideale toestand en blijkbaar grijpt ze nu naar de zeer grove middelen om haar doel te bereiken.

Door dit te doen en alles in het werk te stellen om zijn occulte opdrachtgevers te plezieren maakt Renaat Landuyt een ding duidelijk: hij wist toen hij begon als minister wat zijn taak zou zijn en hij is bereid gevonden zijn politieke ziel openlijk te verkopen voor... ja, voor wat?

De Noordrand was overigens gewaarschuwd.

In de aanloop naar de 02/20-beslissing zag ze zich vanwege de minister bedeeld met de volgende 'gunsten':

1.      De windnormen werden - onnodig - nog maar eens aangepast. Aeronautisch minder veilig. Nodig om de "Important People" rond de baan 02/20 tevreden te stellen. Diegem en de rest van de Noordrand -- nog altijd het zwaarst belast - kregen meer. De Oostrand + 10% minder.

2.      De 'onbelangrijke' mensen uit de Noordrand werden de laatste jaren als enigen 'begunstigd' met omleidingsroutes met maar één doel voor ogen: het Brussels Gewest vrijwaren van overvluchten. Eerst deels over het noorden van het Brussels Gewest en deels over de Vlaamse Noordrand. Vervolgens voornamelijk op Vlaams grondgebied maar toch nog enigszins verspreid: een aantal onder (ten zuiden)- en een aantal boven (ten noorden) de Ring. Meer en meer concentreert men alle omleidingsroutes ten noorden van de Ring (Chièvres naar ZW/Z + Ringroute naar ZO/O + Denut naar W) zodat gemeentes als Grimbergen, Meise en Wemmel, ten noordwesten van de luchthaven, ver van elke start- of landingsbaan en reeds overvlogen door de routes naar het noorden en noordwesten, opnieuw geconcentreerd overvlogen worden, alsof er nooit een aanzet tot spreiding is geweest.
Een voor de Minister blijkbaar onbelangrijk detail: Grimbergen wordt zogenaamd door vier gespreide routes overvlogen. Hoe kan het dan dat één Grimbergse geluidsmeter ze alle vier even luid registreert?

3.      Zelfs tijdens (de nu opgegeven) "vrije" periodes in het weekend stond de Minister toe dat Diegem en de Noordrand voornamelijk door zware vliegtuigen overvlogen werden, die volgens het Spreidingsplan voor de Oostrand voorzien waren.
De schrik voor de "important people" zit blijkbaar dieper dan die voor volgehouden massale en tegelijk ingetogen  protesten van de Noordrandbewoners  die het spel nog altijd spelen volgens de spelregels van een democratische staat.

4.      De Minister neemt zelfs de slechte gewoontes uit de Oostrand en het Brussels Gewest over: het ene zeggen en het andere doen. Hij blijft herhalen dat hij “het spreidingsprincipe niet op de helling zet" terwijl de Vlaamse geluidsmeters een zuivere concentratie registreren boven de Noordrand, maar dit is blijkbaar onbelangrijk.
Hij heeft inderdaad nog niet één maatregel genomen om het Brussels aandeel  van nog geen 4% in de vluchten (over het Brussels Gewest ipv “frôler les bords de la Région Bruxelloise")  te doen evolueren naar meer.

5.       De Noordrand voorspelt dat de wet die de Minister voorbereidt en die de toestand rond de luchthaven moet stabiliseren, zich maar op één Franstalig arrest zal baseren: dat van de zaak 02. Dit arrest wordt door de minister veel gunstiger geïnterpreteerd dan gevraagd door de rechter gezien de "Importance" van de eisers.
Alle andere gerechtelijke uitspraken uit de afgelopen jaren, die stellen dat de Grondwet gerespecteerd dient te worden (gelijke behandeling van elke burger, gelijk recht op gezondheid en een leefbare woonomgeving) worden als onbelangrijk van tafel geveegd.

De Noordrand blijft hopen dat de democratie het zal halen en blijft zich richten tot het gerecht om niet alleen nog maar eens te bewijzen dat ze gelijk hébben en dat hun dossiers eerlijk zijn, maar ook gelijk te kríjgen.

Pas als de zekerheid dat iedereen rond de de luchthaven gelijk behandeld wordt in een wet verankerd ligt, zal de Noordrand terugkeren tot haar gewone leven.

Als u denkt dat de openlijke verkrachting van de scheiding der machten die nu, onder uw ogen plaatsvindt, u niet aanbelangt, herinner u de dag dat u op uw beurt 'onbelangrijk' blijkt te zijn, hoe "Important People" de grondwettelijke rechten van de mensen in de Noordrand met superieure minachting van tafel veegden.

Heden wij 'onbelangrijk'. Morgen gij?

Daedalus                                                                    Actie Noordrand
0499/34 92 09                                                             0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be                           actienoordrand@belgacom.net

www.actienoordrand.be