PERSBERICHT ACTIE NOORDRAND

30.7.2013

 

 

Wathelet weigert het luchthaven akkoord uit te voeren zoals gevraagd door de burgemeesters van de Noordrand en de Vlaamse Gewestregering.

Hij  dreigt opnieuw, onwettig, vluchten over te hevelen

van de Oostrand en Waals Brabant (bevolkt met “important people”)

naar de Noordrand (veel dichter bevolkt, maar met gewone burgers).

 

 

Moest het zover komen dat er opnieuw vluchten zouden verhuizen van de Oostrand naar de Noordrand dan wordt de leefsituatie voor honderdduizenden mensen:

-        nog meer onveilig

-        verbruiken vliegtuigen nog meer kerosine (bocht rond Brussel, langere opstijgprocedure)

-        maken ze nog meer lawaai en

-        creëren ze nog meer vervuiling.

Dit is onacceptabel.

 

De luchthavenakkoorden zijn duidelijk. De principes voor de uitvoering evenzeer;

Doel: de hinder meer evenwichtig verdelen. Dus zeker niet: herconcentreren boven een regio. Ter herinnering: de vijf federale principes zijn:

-        de veiligheid voor alles garanderen,

-        de luchthaven voldoende capaciteit waarborgen,

-        zoveel mogelijk en bij voorkeur rechtstreeks in functie van bestemming vliegen dus geen zuiver politiek bochtenwerk,

-        geen concentratie boven bewoond gebied (dat is praktisch de hele regio rond Brussel Nationaal),

-        een logisch en consequent routesysteem.

 

Tot nu toe werden uitsluitend die maatregelen in het luchthavenakkoord uitgevoerd die ten voordele zijn van de Oostrand. De Noordrand zag nog geen enkele maatregel doorgevoerd. Nationaal staatssecretaris Wathelet houdt het zotteke met de Vlaamse regering en met de Noordrandburgemeesters. Want wat kan men lezen in de krant De Tijd?

 

23 juli schrijft Wim Van de Velden dat Belgocontrol het “… gebruik van baan 02:20 op de luchthaven van Zaventem aan banden legt”. Er is dus blijkbaar een instructie die aan Belgocontrol gericht zou en die alleen circuleert in politieke coulissen want: officieel is er niets! 

 

Men begrijpt dat het gaat om een oud Oostrandzeer: landingen op de 02 en vertrekken van baan 20, beiden over “important people”. Baan 02/20 is wel de baan die van alle banen op Brussels Airport het minste mensen overvliegt. Als het “plan” zou doorgaan, zou de baan blijkbaar volgens De Tijd 100.000 mensen minder hinderen.

 

Op een luchthaven hangen landingen en vertrekken samen. Als aan de ene kant minder geland en opgestegen wordt heeft dit gevolgen voor wie aan de andere kant van de luchthaven woont. De vluchten die baan 02/20 minder krijgt lossen niet op. Ze verhuizen ook niet naar Charleroi, Bierset, Eindhoven of Leipzig. Ze verhuizen wel, zoals sinds 2002 systematisch gebeurt, naar de Noordrand. 10 jaar van één ononderbroken, maar zeer subtiele herconcentratie. De concentratie die onder Durant mislukte zal haar trouwe vazal, toen directeur van de Ombudsdienst, met veel geduld toch realiseren. Maar dit keer is de Noordrand gewaarschuwd (zie boven).

 

Die vazal is de heer Touwaide, sinds het aantreden van deze regering als aëronautisch specialist kabinetsmedewerker van de staatssecretaris van Mobiliteit, Wathelet. Hij streeft al sinds 22 jaar onverdroten naar één doel: zorgen dat baan 02/20 zo weinig mogelijk en liefst helemaal niet gebruikt wordt. Er wonen daar “… important people”, zoals in de Interkabinettaire werkgroep ProBru in 2002 werd meegedeeld.

 

Het is dit IKW dat de Durant concentratie voorbereidde. De opstand van de Noordrand bewoners verhinderde dat.

 

Sindsdien leerde de heer Touwaide zijn les en voert hij met kleine stapjes door wat in één keer niet lukte. Daarvoor gebruikt hij twee technieken.

1.     De veranderingen zijn telkens zo technisch dat maar enkele mensen begrijpen waar het echt over gaat.

2.     Hij wacht tot vlak voor het moment dat de kabinetten met vakantie gaan of dat een regering aftreedt (Leterme) om zo’n technisch dossier erdoor te krijgen. Dat is wat blijkbaar dit jaar weer dreigt te gebeuren. Maar de Noordrand blijft waakzaam.

 

Een woordje uitleg over het verhuizen van vluchten en herconcentratie:

Oostenwind- en Westenwindconfiguratie

 

Oostenwind configuratie wil zeggen:

- landen over de Oostrandbaan 02 en

- opstijgen op de twee parallelbanen 07R/L richting Leuven.

Dit wordt vandaag enkel gevlogen bij zeer stérke wind (dus méér dan 7 kn) uit het Oosten of Noordoosten, omdat men nu al tot 7 knopen rugwind (O of NO) vanaf de banen 25R en L mag vertrekken. Ter illustratie: in 2012 vloog 11,6% van de vertrekken boven de Noordrand al met die onveilige 2 knopen extra rugwind bòven de internationale veiligheidsnorm van 5 knopen. Eén voorbeeld van de boven aangehaalde stapsgewijze subtiele herconcentratie van de laatste 10 jaar.

 

Westenwind-configuratie wil zeggen:

- landen vanuit richting Leuven op de twee parallelbanen 25R/L en

- opstijgen vanaf baan 25R in de richting van het dicht bevolkte Noordwest Brussel en de bijna even dichtbevolkte Noordrand. In zijn totaliteit hindert de westenwind configuratie dus veel meer mensen dan de in De Tijd geciteerde 100.000.

Ter informatie: in 2012 werd al 88.4% van de tijd vanaf voorkeursbaan 25R opgestegen.

 

Nog een woordje uitleg: over de windnormen en rugwind

 

Vliegtuigen vertrekken/landen normaal gesproken net zoals de vogels: tegen de wind in. Vogels doen dat instinctief omdat dit het veiligst is, zo krijgen ze ‘lift’. Een vliegtuig veroorzaakt zo bovendien het minste lucht- en lawaaivervuiling.

 

Men kan daarvan afwijken om genoemde ecologische redenen. Dit gebeurt elders in de wereld alleen om de vliegtuighinder over te hevelen van wat de International Civil Aviation Organisation (ICAO) omschrijft als ‘noise sensitive areas’, dus bewoonde zones, naar praktisch onbewoonde zones rond de luchthaven (zee, meer, bos, woestijn, …).

 

Om het veiligheidsrisico nog eens te beperken stelt de ICAO voor om deze afwijkingen van strikt ‘veilig vliegen tegen de wind in’ enkel toe te staan tot een rugwind van 5 knopen. Dat was ook de aanbeveling van het studiebureau Airsight dat de luchthavenakkoorden begeleidde. Onder politieke druk, opdat men in Kraainem en Sint Pieters Woluwe ook bij mooi weer (O of NO wind kan barbecuen) werd hiervan reeds in 2010 afgeweken. In dit tweede luchthavenakkoord liet men de minder veilige rugwind toe van 7 ipv 5 knopen rugwind boven dichtbevolkt gebied! Minder vliegtuigen voor de Oostrand, meer voor de Noordrand.

 

Wanneer “…het gebruik van de landingsbaan 02 nu verder aan banden wordt gelegd”, dan kan dit alleen betekenen dat aan Belgocontrol instructies werden gegeven om bij nòg meer NO/O-wind dan nu al gebeurt, de Westenwind-configuratie te blijven gebruiken.

 

Dat betekent dat de politiek ten koste van de veiligheid van het vliegverkeer nog maar eens vluchten, lawaaihinder en vervuiling zou verschuiven. En ja: van de Oostrand en Waals Brabant naar de Noordrand en sommige delen van Brussel. Daar is weliswaar (nog) geen woestijn. Maar men is daar blijkbaar wel minder ‘noise sensitive’. Volgens de politiek bepaalt uw woonplaats dus uw gevoeligheid! Verhuis naar de Oostrand en u bent “important” en mag niet overvlogen worden.

 

Maar er is meer. De Tijd maakt ook melding dat voor baan 20 (het stuk van de Oostrand baan in zuidelijke richting ) de tonnenmaat beperkt zou worden. Er zouden nog alleen toestellen tot 80 ton mogen vertrekken én landen via de oudste, breedste baan van de luchthaven, die bovendien naast Brussel ligt en dus veel minder mensen hindert!

 

Vòòr Durant werd deze baan 20 tot eind vorige eeuw nog gebruikt voor alle nachtvertrekken inclusief zeer zware toestellen als de MD11 en B727. Dit gold voor alle vertrekken naar Chièvres (Zuidwesten en Zuiden) en Huldenberg (Zuidoosten en Oosten.)

Sinds Touwaide in 2003 aan een stapsgewijze herconcentratie boven de Noordrand begon wordt de Oostrandbaan nog enkel gebruikt voor de nachtvertrekken naar Huldenberg:

-        tijdens de zgn.operationele nacht van 23 u tot 6u (dus vanaf 6 uur wordt de Noordrand systematisch wakker gevlogen met hoge concentratie)

-        en voor een deel van de vertrekken in de stille uren van het weekend.

 

In het luchthavenakkoord van 2010 bekwam Touwaide dat op baan 20 enkel nog toestellen met een tonnenmaat tot 200 ton mochten vertrekken. De zwaardere toestellen naar Huldenberg (ZO/O) werden met veel bochtenwerk en kerosineverspilling verschoven naar baan 25. Ze vliegen sindsdien eerst naar het Noorden, dan helemaal rond Brussel en dan pas naar hun bestemming richting Zuidoosten.

 

De doelstelling van het eerste luchthavenakkoord van 2008 was om de twee startbanen: 25R én 20 beiden tot voorkeursbanen te maken en in een 50/50 verhouding te gebruiken voor de nachtvertrekken tussen 23 en 6 u. Dat werd in 2012 al van geen kanten meer gehaald. Dat de tonnenmaat voor baan 20 nu van 200 naar 80 ton zou gaan is een zoveelste flagrante schending van dit nog altijd geldige luchthavenakkoord! Ruim de helft van de nachtvertrekken en de vertrekken in de stille uren van het weekend van baan 20 zouden weeral nog maar weer eens worden overgeheveld naar de baan 25R waar de mensen in een woestijn wonen en dus niet ‘noise sensitive’ zijn!

 

Het in het luchthavenakkoord voorziene afschaffen van deze omleidings voor routes naar het Zuidoosten werd door de heer Touwaide het afgelopen jaar op de lange baan geschoven. Wordt wat De Tijd meldt nu ook nog doorgevoerd, dan betekent niet meer of minder dan dat hij eindelijk zijn ultieme doel zou bereiken. Kan dat? Kan bijna ‘s nachts na eerst een grote bocht over de Vlaamse Noordrand ver rond te Brussel vliegen en dan pas koers te zetten naar bestemming? Zou wat onder Durant niet lukte nu wel lukken? Wat was punt drie van het luchthavenakkoord ook weer?

 

Actie Noordrand weet dat ze erop kan rekenen dat de plaatselijke en gewestelijke politiek zich niet langer volgzaam “…aan banden laat leggen”, ook al is het politiek reces. In een artikel op de website van Awacss (de actiegroep van Sterrebeek, lang de woonplaats van de heer Touwaide) is sprake van het doorvoeren van “… het plan” (wélk plan?) tegen half september 2013.

 

Dit keer zal de heer Touwaide het niet halen.

 

Lees ook het Persbericht Anciaux van 29/07/2013