PERSBERICHT ACTIE NOORDRAND 28.1.2008

 OPEN BRIEF AAN MINISTER LETERME

ONDERWERP: ZATERDAGNOTAM’S

 

Ook Noordrand start procedure op bij burgerlijke rechtbank

om rechten af te dwingen

 

“Maak u geen illusies: ook u zult ondanks uw NOTAM’s net als Anciaux en Landuyt de pispaal blijven van de Oostrand en Brussel.

 Ook u zal op 23 maart 2008 moeten vaststellen

 dat u de belangen van uw eigen achterban heeft verkwanseld en desondanks met lege (institutionele) handen achterblijft.”

 

Geachte Heer Minister Leterme,

De wijze waarop u de zaterdag vluchten de voorbije weken heeft aangepakt om het MR publiek van de Woluwe’s en de verfranste faciliteitengemeenten uit de Oostrand ter wille te zijn (cfr  krantenartikel uit La Libre)  is een echte slag in het gelaat van uw eigen Vlaamse kiespubliek, dat in de Noordrand zeer talrijk voor u en het  kartel heeft gestemd. Misschien hebben uw raadgevers u in dit complexe dossier verkeerd ingelicht. Het neemt niet weg dat de politieke verantwoordelijkheid over de afwikkeling van dit ‘prioritaire dossier’ hoe dan ook bij u ligt en in afwezigheid van een concreet regeringsakkoord zelfs bij u alleen. U draagt de volle verantwoordelijkheid en zal hierop ook worden afgerekend.  

 De NOTAM’s die u de voorbije drie weken heeft gepubliceerd betreffende het baangebruik op zaterdag ontstelen ons nog maar eens reeds zeer schaarse momenten van rust. De hele Vlaamse Noordrand (dus niet alleen zone 1) wordt nu op een week die 168 uur telt maar liefst 133 uur rechtstreeks overvlogen (in realiteit is dit nog veel meer omdat zeer vaak van het Preferential Runway Systeem (PRS) wordt afgeweken. Oorzaak: de politieke keuze voor verschillende windcriteria voor verschillende banen en de afschaffing van het omkeringsprincipe.  Deze NOTAM’s staven het vermoeden dat u op de rug van uw eigen kiespubliek goodwill poogt los te weken bij uw Franstalige coalitiepartners om het luik ‘institutionele hervormingen’ bespreekbaar te maken. Maak u daar overigens geen illusies bij. Uw voorgangers - waarvan u met deze NOTAM’s de verrottingsstrategie doortrekt zijn - ook van een kale reis teruggekomen. De ministers Anciaux en Landuyt hebben (onder druk van hun coalitiepartners) niets anders gedaan dan het grondwettelijke spreidingsprincipe (door Anciaux nochtans moedig op de rails gezet in 2004) uithollen tot het virtuele spreidingsplan van vandaag. Desondanks bleven ze de pispaal van de Oostrand en Brussel. Ook u zal op 23 maart 2008 moeten vaststellen dat u de belangen van uw eigen achterban heeft verkwanseld en desondanks met lege (institutionele) handen achterblijft.

Laat u niet wijs maken dat er technische of meteorologische redenen zijn die u tot deze ongeziene discriminatie dwingen! In de laatste week (van 17 tot en met 23 januari 2008) steeg bvb niet minder dan 86% van de nachtvertrekken tussen 23 en 6h op van baan 25R!  Dààr hoort de prioriteit van uw luchthavenbeleid te liggen en dit binnen het kader van een globaal evenwichtige verdeling van de hinder zowel tijdens de nacht, de week als het weekend. De slaap is voor ieder levend wezen zo vitaal en is zo ingenieus en mysterieus geconcipiëerd dat er niet schaamteloos door politici mee mag worden gesold.  Als vandaag de dag een evenwichtige verdeling van de nachtvertrekken plots niet meer mogelijk blijkt te zijn, hoewel dit tussen 1987 en 2001 perfect mogelijk was, dan heeft dit niets te maken met veiligheid of na 2001 plotsklaps veranderde meteo condities, maar enkel met bewust gemaakte POLITIEKE keuzes voor verschillende windcriteria op de verschillende banen. Als vandaag baan 25R als de technisch best uitgeruste baan wordt voorgesteld dan is dit ook louter en alleen omdat (ook de Vlaamse) politiek er voor gekozen heeft om de andere banen de voorbije dertig jaar NIET evenwaardig uit te rusten en daarmee bewust wel te kiezen voor discriminatie van de eigen politieke achterban.

Ik ga er dan ook van uit dat dit zaterdag experiment hiermee afgedaan is. Volgende zaterdagen (en zondagen) zullen ook wij door een deurwaarder laten vaststellen dat de arresten van de Raad van State van 13 juni en 14 juli 2005  door uw beleid niet worden gerespecteerd en een procedure opstarten bij de burgerlijke rechtbank om onze rechten af te dwingen.

Met de meeste hoogachting, 

namens Actie Noordrand

Marc Goethals.

PS: Er is inderdaad geen enkele reden denkbaar waarom u de zaterdagvluchten prioritair uit de globale context zou ‘regelen’ en dan nog  in het voordeel van de Oostrand.

·        Er rusten (tot op heden) geen dwangsommen op

·        Het Cassatie arrest van 3 januari 2008 heeft zich over de weekendvluchten geenszins uitgesproken. Het heeft zich zelfs niet uitgesproken over het spreidingsprincipe. Het sprak zich enkel uit over het feit dat in de ogen van de Cassatie rechters het beschikkend gedeelte van het lente arrest te weinig ruimte liet voor de uitvoerende macht. Het arrest ontslaat dus die uitvoerende macht (U in casu) geenszins van de plicht om de grondwet te respecteren. Integendeel.

·        Het cijfermateriaal (dat u makkelijker dan ik kan controleren) toont aan dat ook in het weekend zone 3

o       noch in de noodinstructie regeling van Landuyt,

o       noch in de feiten (door de – zuiver politiek - gekozen windcriteria wijkt men hoe dan ook zeer vaak af van het PRS en dan steeds in het nadeel van zone 1 en de Noordrand)

zwaarder zou worden belast dan zone 1 of de Noordrand.

·        De gemeenten uit Oostelijk Brussel (Woluwe) en de verfranste faciliteitengemeenten uit de Oostrand (Kraainem, Wezembeek Oppem) die u specifiek op zaterdag wil ontlasten hebben nog nauwelijks (Wezembeek-Oppem) of helemaal géén (Woluwe, Evere) nachtvluchten tijdens de operationele BAC-nacht.

·        De arresten betreffende gebruik van baan 20 op zaterdag (11 mei 2005) en baan 25R op zaterdag (13 juni en 14 juli 2005) zijn helemaal niet in tegenspraak met mekaar. Ze stellen integendeel glashelder dat concentratie in tijd of plaats ongrondwettelijk is. Voor zone 3 (baan 20) omdat onvoldoende werd gemotiveerd waarom er in de ogen van de rechters een concentratie was tijdens de rusturen in het WE. Voor zone 1 (baan 25R) omdat de WE-belasting nog hoger was dan die van zone 3 (waarnaar expliciet wordt gerefereerd in het arrest) en zone 1 zowel ’s nachts als in de week reeds onevenredig zwaar werd getroffen.

·        Ook politiek strategisch zijn uw NOTAM’s absoluut onverstandig. U geeft zo iedere onderhandelingsmarge om tot een globale en grondwettelijke oplossing te komen, uit handen.

Last but not least geeft u een ongelooflijk signaal van misprijzen naar uw eigen Vlaamse kiezers, die zeer zwaar worden belast door wat nog altijd de zwaarste repercussie heeft op de gezondheid en dat zijn de nachtvluchten. Om van de onophoudelijke druk van de ‘dagvluchten’ tijdens de week en in het weekend nog maar te zwijgen.

Perscontacten: 0486 582 499

 

Voorzitter Actie Noordrand:

Roger Vermeiren: 0494/21.68.81

actie-noordrand@belgacom.net

www.actienoordrand.be