DAEDALUS PERSBERICHT

                                                    19.7.2005      

 

Met haar laatste persbericht begeeft UBCNA zich op zeer glad ijs.

Naar welke situatie wil ze precies terug? Naar Durant?

 

 

UBCNA reageerde op het arrest van de Raad van State van 14 juli met een persbericht waarin de opsteller wel zeer kort door de bocht gaat.

Is onderstaande wat de UBCNA wil?

 

UBCNA neemt in haar persbericht van 15 juli 2005 precies haar al decennia-oude wensen voor werkelijkheid als ze claimt dat de ‘historische’ toestand tussen 1958 en 1999 een soort voorafspiegeling was van de dag- en nachtconcentratie ten tijde van minister Durant. Voor iemand die het dossier van Brussel Nationaal zeer goed kent, is het geheugen van de opsteller van het meest recente UBCNA-persbericht wel bijzonder selectief als hij schrijft dat baan 25R als enige startbaan gebruikt werd sinds 1958.

 

We frissen e.e.a. even op.

 

1. Historisch gezien is de 20/02 de oudste baan.

Dit is niet toevallig zo omdat het van alle start-en landingsbanen op Brussel Nationaal de baan is die het meest gunstig is gelegen ten opzichte van de overheersende Z/W winden. Ze ligt nadrukkelijk NAAST de hoofdstad.

 

2. De tijdens de oorlog door de bezetter gebouwde ‘oude’ 25R en 25L liggen inderdaad als twee geweerlopen gericht op Brussel Stad. De huidige baan 25R werd na grondige verbouwing en herinrichting pas in 1960 plechtig geopend, goed wetende dat ze recht op de hoofstad is gericht.

 

3. Indien bepaalde banen inmiddels qua uitrusting achterop zouden geraakt zijn (qua ILS of qua taxibaan), is dit geen gevolg van het noodlot maar een zuiver politieke beslissing.

 

4.  Van 1958 tot midden jaren ’90 werd de 20/02 geregeld gebruikt zowel voor landen als opstijgen. Nog in 1996 gebeurde (gemiddeld) 25% van de landingen op de 02.

 

Gedurende jaren gebeurde 50% van de nachtvertrekken vanaf de 20 en werd elke zaterdag én zondag opgestegen van de 20.

 

5. Ter precisering: ook de 25L (over Zaventem dorp) werd gebruikt voor opstijgingen.

 

6. Wat UBCNA ook vergeet is dat van 1958 tot 1972, als of de 25R of de 25L werden gebruikt als startbaan, zonder uitzondering àlle vliegtuigen rechtdoor over Brussel opstegen tot op een hoogte van 3.000 voet (tot boven Anderlecht) en dan pas bijdraaiden om zonder enige onnodige omweg of bocht naar het baken van hun bestemming te vliegen. Dwz:  eerst rechtdoor hoogte nemen en dan naar het baken van bestemming en dus niet zoals nu op 700 voet naar het N draaien om naar het W/ZW/Z en zelfs ZO/O te vliegen en dan pas naar het baken van bestemming.

 

UBCNA vormt de harde kern van de NIMBY-lobby

 

Overigens vormt de op 15 september 1991 opgerichte UBCNA – die zich zich weliswaar Union Belge Contre les Nuisances Aériennes noemt, maar nog nooit iets anders heeft nagestreefd dan vrijwaring van vliegtuighinder voor het Brussels grondgebied in het algemeen en het Oostelijke stukje Brussel in het bijzonder - de harde kern van de NIMBY-lobby. Dat dit vrijwaren onvermijdelijk ten koste van andere Belgen gaat, mag niet hinderen. Dat om dit doel te bereiken met dit persbericht wel zeer laag onder de gordel wordt geslagen en vier eisers - die zich uitsluitend via hun advocaat voor de Raad van State manifesteerden over een kam worden geschoren met minister Landuyt en zijn interpretaties -  voor leugenaar worden uitgemaakt (wie liegt er eigenlijk?) zou laster en eerroof zijn als het niet zo lachwekkend was.

 

Dat UBCNA de verzuchtingen van de luchtverkeersleiders, de syndicaten en het personeel van de luchthaven recupereert alsof alleen het gebruik van de zogenaamde gevaarlijke en minder goed uitgeruste baan 20/02 zou leiden tot de huidige onzekerheid rond het voortbestaan van de luchthaven is er al evenzeer met de haren bijgetrokken. UBCNA spreekt in zoverre de waarheid dat het telefonisch stalken van luchtverkeersleiders van zodra er ook maar één vliegtuig vliegt op de 20/02 inderdaad de werking van de luchthaven in gevaar brengt: daardoor zullen de luchtverkeersleiders  inderdaad uitgeput zijn en aan het einde van hun krachten. De rest is te zot voor woorden.

 

Kern van het probleem is en blijft Brussel, waar men er al vanaf 1972 naar streeft om zoveel mogelijk vliegtuigen die normaal boven Brussel of de Oostrand zouden vliegen af te wentelen op de Noordrand.

 

Het resultaat van het volgehouden UBCNA-streven: in de Noordrand is een zone ontstaan die zowel overdag als ‘s nachts geconcentreerd wordt overvlogen: niet alleen met de ‘historische’ vluchten naar het N en het NW, maar ook met vluchten die daar niets te zoeken hebben (Vliegtuigen met westelijke, zuidwestelijke en zuidelijke bestemming die een omweg langs het Noorden maken. ’s Nachts maken ook een aantal vluchten naar het Zuidoosten en Oosten de omweg langs het Noorden). In de Oostrand stelt men vast dat de dagvluchten vanaf baan 25R een heel andere regio en dus andere individuen treffen dan de nachtvluchten vanaf baan 20. Deze Noordrandconcentratie resulteert in een voor buitenstaanders onbegrijpelijk protest. Hoe kan je nu last hebben van vliegtuigen tot op 15km van de luchthaven? De vraag stellen is haar beantwoorden. In de vijf Noordrandgemeenten Machelen/Diegem, Vilvoorde/Kassei/Koningslo, Grimbergen/Strombeek, Meise/Boechout/Wolvertem en Wemmel ondervinden tienduizenden mensen aan den lijve wat de Aminal-metingen bewijzen: de Noordrand wordt nog altijd ongrondwettelijk gediscrimineerd.

 

Verder wil Daedalus nog opmerken dat in de twee arresten van de Raad van State nadrukkelijk wordt gepreciseerd dat - als er in het verleden al ongrondwettelijke procedures voor de luchthaven in zwang waren - dit geen reden is om hier in de toekomst mee door te gaan. Als UBCNA dus beweert dat de 25R 50 jaar lang op Zaventem de enige gebruikte startbaan was zonder protest en zonder proces, dan is dit volgens de Raad van State geen reden om hiermee door te gaan aangezien dit bewezen ongrondwettelijk was en is.

Zo is er ook geen enkel grondwettelijk excuus om de Brusselse burgers van België vrij te stellen van het respecteren van diezelfde Grondwet. Het Hof van Beroep schorste tijdelijk het preferentieel gebruik van de baan 20/02 in afwachting dat  de Belgische Staat de hinder afkomstig van de luchthaven meer evenwichtig verdeelt. Net als de UBCNA Brussel voor België houdt, houdt ze ook de uitspraak van één rechtbank voor die van alle rechtbanken.

Het is niet omdat de heer Vandenhautte misschien in het arrest van de Raad van State van 11 mei 2005 gelezen heeft dat een betere motivering van het gebruik op zaterdag van baan 20 als startbaan voldoende is om baan 20 te gebruiken, dat dit het geval is in de arresten van de Raad van State van 13 juni 2005 en 14 juli 2005.

 

Wat stelt de Raad van State wél?

 

De Raad van State stelt uitdrukkelijk in haar arresten van 13 juni 2005 en 14 juli 2005 dat:

“...uit cijfergegevens voorgebracht door verzoekers – en die niet worden tegengesproken door de verwerende partij – blijkt dat verzoekers ...... er terecht op wijzen dat er te hunnen nadele een evident onevenwicht bestaat op het vlak van de hinder door geluidsoverlast, dat zij terecht van oordeel zijn dat de overheid er zorg moet voor dragen dat de hinder zo gelijkmatig mogelijk wordt verdeeld over alle zones rond de luchthaven, ...”

 

Verder stelt de Raad van State, zowel in haar arrest van 13 juni 2005 als in haar arrest van 14 juli 2005, ook uitdrukkelijk dat andere gerechtelijke uitspraken, Brusselse geluidsnormen, technische uitrusting van de banen, capaciteitsvereisten van de luchthavenuitbater, .... de Belgische Staat “niet vrijstelt van de verplichting om op gelijke wijze aan alle burgers het recht op gezondheid en het recht op bescherming van een gezond leefmilieu van alle burgers, zoals neergelegd in artikel 23, derde lid, 2° en 4° van de Grondwet te verzekeren; dat hoewel de verwerende partij ook terecht aanvoert dat zij als overheid een belangenafweging dient te maken tussen het algemeen belang en het individueel belang en hierbij van oordeel is dat een groep burgers redelijkerwijze en noodgedwongen hinder moet aanvaarden ten bate van het algemeen belang, zij hierbij evenwel niet uit het oog mag verliezen dat, zoals hiervoor reeds aangegeven, zij er over moet waken de noodzakelijke hinder zo ruim en gelijkmatig mogelijk te verdelen over die groep burgers, ...”

 

In beide arresten stelt de Raad van State : “dat ... moet worden aanvaard dat het ondervonden nadeel ernstig en moeilijk te herstellen is en dat dit nadeel des te ernstiger is omdat het grondrechten, beschermd door de Grondwet, aantast; dat verzoekers zich ook vergelijken met de verzoekende partijen genoemd in het arrest van 11 mei 2005 en tot de bevinding komen dat zij tijdens meer uren, tijdens meer rusturen, meer rechtstreeks vanaf baan 25R, meer op lagere hoogte, in meer ongunstige windomstandigheden, niet alleen door meer vliegtuigen in functie van hun bestemming doch ook door meer omgeleide vliegtuigen en met een effectief verhoogd veiligheidsrisico worden overvlogen dan de verzoekende partijen genoemd in het arrest van 11 mei 2005.”

Het arrest van de Raad van State (onmiddellijk geldend erga omnes nvdr) van 14 juli 2005  beveelt letterlijk “... de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van het besluit van 16 juni 2005 van de minister van Mobiliteit houdende beslissing in zaken het preferentieel baangebruik op zaterdag tijdens de dag op de luchthaven van Brussel-Nationaal.”

De minister van Mobiliteit heeft niet alle tijd van de wereld zoals gesuggereerd. Uiterst dringende noodzakelijkheid is uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

Hoe kregen de bewoners het geschorste besluit van de Belgische Staat echt in handen?

 

UBCNA suggereert in het persbericht dat de bewoners het door de Raad van State geschorste besluit op illegale wijze in handen kregen. Het bedoelde besluit werd door de advocaat van de Belgische Staat gebruikt tijdens zijn verdediging voor de Rechtbank van Eerste Aanleg op 21 juni 2005 en was als een van de ‘stukken’ in bezit gesteld van de advocaten van de eisers. UBCNA ziet spoken, of is het omdat dit praktijken zijn die ze zelf goed kent en al heeft toegepast?

 

De vier eisers onthielden zich – in tegenstelling tot wat UBCNA beweert – tot op heden van elk commentaar. Dit om de heel eenvoudige redenen dat  wie wil weten wat de RvState in haar arresten schreef, naar de webstek van de Raad kan gaan: www.raadvst-consetat.be/Nl/links_nl.htm.

Arrest Raad van State 13 juni 2005.

Belangrijke pagina’s: p. 10 –11 – 12, p. 15 – 16 en p. 18.

Arrest Raad van State 14 juli 2005.

Belangrijke pagina’s: p. 10 – 11 – 12 - 13, p. 18 – 19 en p. 22.

 

 

Daedalus                                                                                Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                                         0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be                                        actienoordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be