FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 

 

10 NOVEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol

 

 

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 16, artikel 18, § 2, eerste lid, § 3 en § 5, eerste lid, artikel 20, § 2, artikel 21, §§ 2 en 3, artikel 22 en artikel 173, § 1, 1° tot 3°, § 2, 1° en 2°, en § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 augustus 1998 tot indeling van de Regie der Luchtwegen als autonoom overheidsbedrijf;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 oktober 1998 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol, het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de raad van bestuur van Belgocontrol, het koninklijk besluit van 7 juni 2000 betreffende het ontslag en de benoeming van twee leden van de raad van bestuur van Belgocontrol, het koninklijk besluit van 27 februari 2002 houdende benoeming van een bestuurder en hernieuwing van de voorzitter van de raad van bestuur van Belgocontrol, het koninklijk besluit van 27 mei 2002 betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de raad van bestuur bij Belgocontrol, het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de raad van bestuur bij Belgocontrol en het koninklijk besluit van 15 juli 2004 betreffende het ontslag van twee leden en de benoeming van een lid van de raad van bestuur van Belgocontrol;

Overwegende dat de raad van bestuur van Belgocontrol benoemd werd voor een termijn van zes jaar met aanvang op 6 oktober 1998;

Overwegende dat volgens artikel 174 van de wet van 21 maart 1991, de raad van bestuur, ieder evenveel Nederlands- als Franstaligen moeten tellen, en dat de voorzitter van de raad van bestuur tot een andere taalrol dan de gedelegeerd bestuurder behoort;

Overwegende dat het aantal leden van de raad van bestuur van Belgocontrol wordt vastgesteld op tien;

Overwegende dat de bestuurders worden gekozen overeenkomstig de complementariteit van hun bekwaamheden zodat zij collectief in staat zijn om het autonoom overheidsbedrijf te begeleiden rekening houdend met een sterk wijzigend nationaal en internationaal reglementair kader en met de doelstellingen van het regeringsbeleid inzake luchtvaart;

Overwegende dat de complemantariteit van de bekwaamheden blijkt uit de ruime ervaring die de hierna samengestelde raad van bestuur bezit in materies zoals overheidsfinanciën, overheidsopdrachten, management van overheidsbedrijven en sociale relaties samen met een grondige kennis van de luchtvaartsector;

Gelet op het feit dat de regering duidelijk heeft geopteerd voor de continuïteit van het beheer van Belgocontrol, ingegeven door de resultaten die het bedrijf de voorbije jaren heeft kunnen voorleggen, worden zowel door de heer Jean-Claude Tintin, gedelegeerd bestuurder, en de heer Charles-Louis d'Arenberg, voorzitter van de raad van bestuur, herbenoemd in hun respectievelijke functies;

Overwegende dat artikel 22 van de wet van 21 maart 1991 de vereisten vastlegt waaraan de keuze door de Staat van zijn bestuurders binnen de raad van bestuur is gebonden;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het aantal bestuurders van Belgocontrol wordt vastgesteld op tien.

Art. 2. De volgende personen worden benoemd tot bestuurders van Belgocontrol :

1° de heer Charles-Louis d'Arenberg;

2° de heer Jean-Claude Fontinoy;

3° de heer Luc Laveyne;

4° de heer Luc Mabille;

5° de heer Bernard Martens;

6° de heer Thierry Paelinck;

7° de heer Frans Rochtus;

8° de heer Jean-Claude Tintin;

9° de heer Vincent Urbain;

10° de heer Raf Vermeire.

Deze mandaten nemen een aanvang op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit voor een termijn van zes jaar.

Art. 3. De heer Charles-Louis d'Arenberg wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Belgocontrol.

Dit mandaat neemt een aanvang op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit voor een termijn van zes jaar.

Art. 4. De heer Jean-Claude Tintin wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol.

Dit mandaat neemt een aanvang op de dag van de inwerkingtreding van dit besluit voor een termijn van zes jaar.

Art. 5. Behalve de terugbetaling van de kosten in het kader van de uitoefening van hun mandaten, hebben de voorzitter en de leden van de raad van bestuur recht op een jaarlijkse bezoldiging van 52.057,64 euro in het geval van de voorzitter en 11.155,20 euro in het geval van de andere bestuurders.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op de dag van kennisgeving ervan aan Belgocontrol.

Art. 7. Onze Minister van Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 november 2004.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit,

R. LANDUYT