Lees het besluit gemeenteraad 2015/12/17

 

Gemeente Grimbergen

Afdeling interne zaken

Dienst secretarie en algemene zaken

Document1

ONTWERP VAN BESLISSING: GEMEENTERAAD

 

ONDERWERP:

Bezwaarschrift in verband met het LNE-actieplan omgevingslawaai luchthaven

Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet;

Gelet op het actieplan  dat de Vlaamse regering principieel goedgekeurd heeft betreffende het omgevingslawaai voor de luchthaven Brussel-Nationaal (2016-2020);

Gelet op het openbaar onderzoek dat wordt georganiseerd van  16 november 2015 tot en met 15 januari 2016;

Overwegende dat de belangen van de gemeente worden geschaad door de inhoud van dit actieplan;

Overwegende het onderhoud dat heeft plaatsgevonden met alle gemeenten uit de Noordrand;

Overwegende dat de gemeenteraad een bezwaarschrift kan instellen tegen dit actieplan binnen de termijnen van het openbaar onderzoek;

Overwegende dat de tekst van dit bezwaarschrift ter beschikking zal gesteld worden van de bevolking teneinde hen de kans te geven ook te reageren op dit actieplan;

BESLUIT :

Artikel 1.

Een bezwaarschrift in te dienen tegen het actieplan dat de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd heeft betreffende het omgevingslawaai voor de luchthaven Brussel-Nationaal ( 2016-2020), waarvan de tekst de volgende is :

 

“ A. Algemeen : 

1.     Het beperken van het omgevingslawaai en de gevolgen ervan moeten  eerst en vooral aangepakt worden door diegene die de hinder veroorzaakt, en niet afgewenteld worden op diegenen die gehinderd worden onder meer  door hun recht op wonen te hypothekeren. De hinder van de vliegtuigen dient aan de bron verminderd te worden, er mag geen bijkomende hinder ontstaan. Dit is haalbaar onder meer door:

·        een dwingende bepaling  op te leggen aan de uitbater van de luchthaven om, onder meer via een gedifferentieerd tarief, geluidsarmere vliegtuigen groter en sneller voordeel te geven dan andere vliegtuigen;

·        strengere beperkingen op te leggen om de nachtrust van de omwonenden te garanderen tijdens de weekdagen en in het weekend door de nachtregimes en weekendregimes vroeger te laten beginnen en later te laten eindigen;

·        vliegtuigen sneller te laten opstijgen;

·        de vliegtuigen rechtdoor te laten vliegen en dus minder maneuvreerruimte te benutten;

·        tegen de wind in te vliegen;

·        geen bijkomende vliegtuigen toe te laten zowel overdag als ’s nachts.

2.     Luchthaven moet zich op een verstandige manier ontwikkelen:

·        Het Vlaams regeerakkoord zelf verwijst naar een billijke en evenwichtige verdeling van de hinder over de inwoners in het Vlaamse gewest en deze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze billijke en evenwichtige verdeling dient ook binnen Vlaanderen zelf gerealiseerd te worden. Dit houdt in dat er eerst spijkerharde maatregelen moeten genomen worden om de vliegtuigen aan de bron correct te spreiden, en er geen verdere concentratie kan zijn van de vluchtroutes.

·        Door het versmallen van de vliegroutes komt een groter gebied binnen de Lden-norm  te liggen die tot ontwaarding van het onroerend goed leidt.

·        Daarom is een structurele oplossing aangewezen :

o       een oplossing die gestoeld is op een aantal basisprincipes die door elke andere luchthaven gehanteerd worden en ook door piloten met aandrang gevraagd worden;

o       een oplossing waarbij de luchthaven optimaal gebruik maakt van alle beschikbare banen.

3.     Een Actieplan om de geluidshinder maximaal te beperken heeft maar zin - binnen een federale omgeving als België – wanneer voorafgaandelijk een “Algemeen Samenwerkingsakkoord” is ondertekend tussen de Federale Overheid en de 2 Gewesten, gegeven hun complementaire bevoegdheden in dit dossier. Het voorgestelde plan is gebaseerd op geluidscontouren van 2011 en heeft niets te maken met de situatie 2015/2016 waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelf aangeeft een “no fly” zone boven zijn grondgebied te organiseren met alsmeer geluidsdruk binnen de Vlaamse Rand! Het is enkel bij een Algemeen Samenwerkingsakkoord mogelijk, om met een “evenwichtige aanpak” een duurzame oplossing uit te rollen.

4.       Om een al algemene samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale overheid en de twee Gewesten mogelijk te maken is het noodzakelijk dat het Vlaams Gewest net zoals het Brussels Gewest milieukwaliteitsnormen hanteert. Om deze kwaliteitsnormen te verzoenen met een rendabele uitbating van de luchthaven dient het Vlaams Gewest hierbij frequentienormen te hanteren waarbij het aantal overvluchten boven elke specifieke locatie beperkt wordt in functie van de afstand van deze locatie van de startbaan. 

5.     Voor de gehinderden uit de 2 kerngebieden stelt men voor dat enkel bij nieuwbouw moet geïsoleerd worden, terwijl er elders gesteld wordt dat nieuwbouw geweerd zal worden?.... Ook geen woord over wie de isolatie betaalt (normaal de vervuiler). Wat zal er gebeuren met de actuele bewoners en hun isolatiekosten? Hierover wordt ook nergens iets vermeld … terwijl toch zeer relevant.

6.     Als parameter voor geluidsdrukmeting wordt enkel nog over Lden gesproken en worden frequentiecontouren gewoon weggelaten. Experten geven aan dat een combinatie van Lden, LAmax en frequentiecontouren een realistischer beeld geven van de situatie ter plaatse. Brussels Airport heeft zelfs een officiële disclaimer waarmee ze aangeven dat Lden metingen maar een benadering zijn van de realiteit.

7.     In uitvoering van de luchthavenakkoorden werden in het voorjaar van 2014 via AIP’s aanpassingen doorgevoerd in een aantal vliegprocedures.  Na protest werden de AIP’s van 6/2/2014 en 6/3/2014 reeds ingetrokken.  De gemeenten van de Noordrand eisen ook de afschaffing van de AIP van 8/1/2014 die ongunstig is voor de noordrandgemeenten.  Gezien het een federale materie betreft, wensen de noordrandgemeenten dat deze eis op tafel ligt bij de inhoudelijke bespreking van het samenwerkingsakkoord. Er dient bijgevolg teruggekeerd te worden naar de situatie voor 6/2/2014;

B.         Stedenbouwkundig :

Het is belangrijk dat er juridische zekerheid wordt verschaft door een afgebakend stedenbouwkundig kader dat over een zo lang mogelijke termijn kan standhouden, om het recht op wonen te garanderen

De toename van de bewoning is recht evenredig met de toename van de bedrijvigheid en de daarmee gepaard gaande tewerkstelling. immers, zoals alle studies op dit vlak aantonen, is het wonen dichtbij de arbeidsplaats de beste manier om woon-werkverkeer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen enerzijds en de mobiliteitsproblemen te beperken anderzijds.

Dit uitgangspunt geldt evenzeer voor de bedrijvigheid die op en rond de luchthaven is ontstaan, waarbij wij verwijzen enerzijds naar de luchthavengerelateerde bedrijvenzones en anderzijds de gebieden voor stedelijke ontwikkeling. 

Wij kunnen niet akkoord gaan dat, als gevolg van een actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport , maatregelen worden getroffen waardoor bestaande woonzones niet meer bebouwbaar zijn.

Nieuwbouw en vernieuwingsmogelijkheden blijven ervoor zorgen ervoor dat gemeenten het dynamische karakter van de woonomgeving behouden.

C.         Betaalbaar wonen in Vlaamse Rand

Naast elementen van ruimtelijke ordening moet rekening gehouden worden met andere beleidsaspecten die de te maken keuzes beïnvloeden.

Men mag in een gemeente gelegen in de Vlaamse rand niet voorbij gaan aan het aspect wonen/huisvesting en meer bepaald aan de sociale verdringing op de huisvestingsmarkt.

De schaarste aan bouwmogelijkheden vergroten, drijft de vastgoedprijzen nog maar eens de hoogte in.

De weinige mogelijkheden om nog huisvestingsinitiatieven te nemen onmogelijk maken druist volledig in tegen het streven naar initiatieven om "betaalbaar wonen" mogelijk te maken.

Bovendien kan het toch niet dat Vlaamse Overheid enerzijds een "sociaal bindend objectief" oplegt en anderzijds het gaat onmogelijk maken om dit objectief te realiseren.

De vraag van de vastgoedmarkt naar bijkomende woongelegenheden tonen aan dat de woonomstandigheden relatief aanvaardbaar zijn.

De kwaliteit van dicht bij het werk te wonen wordt duidelijk als een belangrijk voordeel ervaren. Velen die de afweging maken tussen lange verplaatsingstijden naar het werk of het gaan wonen in een verstedelijkt gebied met een relatieve hinder, maken een keuze voor wonen in deze omgeving. Dit onderstreept  wat ook in het ontwerp actieplan omgevingslawaai zelf wordt gesteld met name dat de ervaring van geluidshinder subjectief is, waarbij een aantal niet-akoestische factoren in rekening moeten gebracht worden zoals de houding  ten opzichte van de bron, de verwachting over toekomstige geluidsniveaus, en sociale/economische voordelen. Deze elementen dragen allemaal bij tot het draagvlak dat er momenteel is bij de bevolking ten overstaan van de luchthaven, uiteraard indien hun recht op wonen in dergelijke ernstige wijze wordt aangevallen, dreigt dit draagvlak onmiddellijk te verdwijnen.

Teneinde dit op een objectieve wijze te kunnen staven, stelt de gemeente Grimbergen aan de Vlaamse regering voor dat op Vlaams niveau een studie wordt uitgeschreven om de effecten van de uitvoering van het actieplan omgevingslawaai op bijkomende mobiliteitsproblemen met gezondheidsgevolgen  en op het sociale leven te laten onderzoeken in vergelijking met de huidige gezondheidsproblemen en het sociale leven van en in  de bewoonde gebieden. Hierbij dienen elementen als bijkomend fijn en ultrafijn stof,  de maatschappelijke kost van tijdsverlies door files en ongevallen in rekening te worden gebracht, evenals de eventueel noodzakelijke bijkomende mobiliteitsinvesteringen en de gevolgen voor de gezondheid van een gedwongen verhuis of het niet kunnen realiseren van een terechte woonwens. 

De Vlaamse regering moet voldoende subsidiemechanismen en –middelen inzetten om nieuwe bouw- en verbouwingsprojecten te steunen, de lokale overheid moet hierbij betrokken worden.”

Art. 2.

Aan het College van Burgemeester en Schepenen opdracht te geven om:

a) dit bezwaarschrift  over te maken aan de bevoegde diensten: …………………………….

b) de tekst van dit bezwaarschrift via de gemeentelijke website  ter beschikking te stellen aan de bevolking en hen op te roepen een gelijkaardig bezwaarschift in te dienen.