Uitreksel uit het voorlopig verslag van de commissie Infrastructuur van woensdag 19/03/2014

 

Commentaar Actie Noordrand: “Op het einde van dit uittreksel maakt Veys Wathelet het verwijt dat hij zo maar overgaat tot de orde van de dag zonder een degelijk antwoord te geven. Dit kon men al in meerdere verslagen van de commissie constateren. Citaat uit L’Echo van 5 februari: “Le directeur général, qui gère de façon désastreuse, chaotique, partiale et peu respectueuse du personnel.“ Er is dus wel degelijk een probleem.

 

12 Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de door de vakbond gestelde vragen aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV)" (nr. 22782)

 

12.01  Tanguy Veys (VB): Het Directoraat-generaal Luchtvaart, DGLV, dat deel uitmaakt van de FOD Mobiliteit en Vervoer, moet ervoor zorgen dat de wetgeving op het vlak van luchtvaart wordt toegepast. De dienst houdt ook toezicht op onder meer luchtvaartmaatschappijen, het luchtruim, luchthavens en Belgocontrol.

Op 8 januari 2014 diende de christelijke vakbond ACV-Transcom een actieaanzegging in bij het DGLV, waardoor vanaf zaterdag 11 januari 2014 actie kon gevoerd worden. De vakbond deed dat uit onvrede met de manier waarop de nieuwe structuur van het DGLV wordt ingevoerd. Volgens ACV zijn de voorlopige nieuwe directies aangesteld zonder de procedures te volgen, waardoor het directiecomité een lege doos is geworden. Er wordt ook gevreesd voor besparing bij DGLV. Op 16 januari 2014 werd er dan ook gedurende de hele dag door personeelsleden van DGLV actie gevoerd. Het vertrek van cargo vanuit Belgische luchthavens kon volgens het ACV hierdoor niet langer als veilig bestempeld worden. In een volgende fase zou het vertrek van cargo uit Belgische luchthavens belemmerd worden.

Bij Brussels International Airport was men alvast niet op de hoogte van acties of de gevolgen ervan. De bonden eisten in ieder geval een tussenkomst van staatssecretaris Melchior Wathelet. Na een vergadering op het kabinet werd een akkoord bereikt en werden de acties stopgezet. Tegen 31 januari zouden de functiebeschrijvingen afgerond zijn en zou er de nodige transparantie in de procedures komen.

Mijnheer de staatssecretaris, toen ik u ondervroeg over syndicale onrust, stelde u dat u niet rechtstreeks tussenbeide wilde komen in de werking en de organisatie van de FOD, maar dat u wel van mening was dat de FOD Mobiliteit en Vervoer nood had aan hervorming. Voor het DGLV stelde u dat het nodig was om het beheer van de competenties te herschikken en de directeur-generaal te steunen in de taak van intern beheer, zodat hij zich beter kon toeleggen op internationale aspecten van zijn functie. Daarbij motiveerde u ook dat nieuwe personen tijdelijk bij het DGLV zouden worden aangesteld met nieuwe taken, in afwachting van een algemene oproep tot kandidaten voor de opengestelde functies.

Maar u reageerde niet op de opmerkingen in verband met de malaise die de aanleiding was tot de staking en die nog altijd aanwezig is. Zeer recentelijk ontving u immers een open brief aan de directeur-generaal van het directoraat-generaal van de Luchtvaart, de heer Frank Durinckx, met een CD&V-etiket. ACOD en CGSP hebben aan de heer Durinckx een achttal vragen bezorgd van de personeelsleden van het DGLV, waarvoor zij menen recht te hebben op een duidelijk antwoord.

Ik citeer de acht vragen:

1.    "Wie is de echte titularis van de rekening voorgesteld als die van European Aviation Security Training Institute, het zogenaamde EASTI, op dewelke drie jaar geleden bijna 500 000 euro aan publieke fondsen stond?

2.   Hebt u boven op uw salaris tussen 1996 en 2011 vergoedingen ontvangen, betaald door de FOD Mobiliteit en Vervoer om les te geven en te zetelen in de examenjury met als onderwerp luchtvaartveiligheid en dit voor een bedrag van 122 183,07 euro?

3.   Rekening houdend met vorige antwoorden, wat rechtvaardigt een budget van 7 325 000 euro voorzien voor het gebouw van EASTI, zoals vermeld in overeenkomst 11 van het jaarlijkse rapport van 2012 van Beliris?

4.   Bestaat er vandaag in België een nationaal luchtvaart-veiligheidsprogramma of –plan, het zogenaamde National Aviation Security Program of NASP, dat duidelijk is gecommuniceerd naar de veiligheidsverantwoordelijken van de vlieghavens, luchtvaart-maatschappijen en alle andere medeactors in de sector?"

Ik wijs erop dat begin februari enkele artikelen bekend raakten. Ik citeer: “La Belgique vie sans plan nationale de sûreté aérienne” en “L’improvisation règne”. Dat wees toch op een probleem.

Ik ga voort met de vragen:

5. "Waarom is er nog altijd geen programma voor opleidingen en certificaten, gevalideerd door het DGLV voor het personeel van de luchtvaartveiligheid in België en dit ondanks het aandringen van de sector gedurende vele jaren?

6. Is het waar dat tussen 20 en 23 februari 2011 u bewust het negatief advies van het personeel van de dienst Vergunningen zowel mondeling als schriftelijk genegeerd hebt, en dit over de vlucht van een Boeing 737 met een passagier Tom Waes, journalist, die het commando heeft overgenomen? Hij was niet gekwalificeerd om te vliegen".

 

U herinnert zich ongetwijfeld de vele vragen, mijnheer de staatssecretaris.

En verder:

7. "Is het waar dat, gezien herhaaldelijke communicatieproblemen met het Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging, het zogenaamde OCAD, en de luchthavens van het land hebben geconstateerd tussen hen en u dat het OCAD en de luchthavens ertoe gedwongen zijn een informeel circuit van communicatie op te richten tussen hen, parallel aan het officiële circuit?

8. Welke motivatie is er van uwentwege voor zulk een tekortkoming in termen van beleid en heldere communicatie met uw personeel en de organisatoren in de sector? Welke organisatie, als er een is, profiteert volgens u direct of indirect van zulk een situatie?" De laatste vraag refereert aan alle vorige vragen.

 

Dat waren de acht vragen.

 

Mijnheer de staatssecretaris, in welke mate onderschrijft u de vragen? In welke mate bent u van oordeel dat de vakbonden en het personeel van het DGLV recht hebben op een antwoord? Zo ja, welke maatregelen werden genomen? Zo neen, waarom niet?

In welke mate kunt u zelf het antwoord op de acht vragen geven?

 

12.02 Staatssecretaris Melchior Wathelet: Ik wil eerst verduidelijken dat de herstructurering van het DGLV mijn volle steun gekregen heeft. Zij had twee belangrijke doelstellingen: ten eerste, de communicatie en de samenwerking binnen het DGLV verbeteren, ten tweede, de dienstverlening aan de verschillende stakeholders, de luchtvaartmaatschappijen, de luchthavens enzovoort, te verbeteren.

Enkele weken later heb ik inderdaad de open brief van de twee vakbonden gelezen waarin de indruk werd gegeven dat er louter vragen werden gesteld. Waar het echter op neerkomt, is dat de brief ruim verspreid werd en de toon en de inhoud ervan uiteindelijk aanleiding geven tot tal van insinuaties die het imago van het directoraat-generaal ernstig kunnen schaden. Volgens mij hadden dergelijke vragen via een normale vorm van syndicaal overleg gesteld moeten worden. Intussen heeft de directeur-generaal de verschillende vragen beantwoord.

 

12.03  Tanguy Veys (VB): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord, maar ik blijf er mij erover verwonderen dat u doet alsof uw neus bloedt. U betreurt dat die vragen circuleerden in een open brief aan de directeur-generaal van het DGLV. Als dergelijke vragen gesteld worden en als nog maar een fractie klopt van wat in die brieven wordt verondersteld en geïnsinueerd, ook al werden ze allemaal beantwoord, wat ik in het midden laat, dan is er een ernstige malaise bij het DGLV. Het volstaat dan ook niet dat u nu gewoon overgaat tot de orde van de dag.

L’Echo schreef op 5 februari niet voor niets: “Le directeur général, qui gère de façon désastreuse, chaotique, partiale et peu respectueuse du personnel.“ Ik citeer speciaal in het Frans, opdat u goed zou begrijpen dat er wel degelijk een ernstig probleem is bij het DGLV. Het kan dus zeker niet dat u zomaar overgaat tot de orde van de dag, te meer daar tal van zaken om opheldering vragen, al was het bijvoorbeeld maar het gebrek aan een nationaal luchtvaartveiligheidsprogramma. Ik vind het stuitend dat u gewoon overgaat tot de orde van de dag.