Spreidingsplan toepasse (en in de toekomst vliegen volgens de wind) is minder een kwestie van actuele windmetingen, meer van weersvoorspelling

Geachte,

Ik hoor op 02 206 25 25 dat  bij wind 040 en 5 kn de 02 en de 07 gebruikt worden.

Eerder deze week werd bij wind 030 en 5 kn de 25R gebruikt.

Graag nadere uitleg.

Hoogachtend

J.O.

Actie Strombeek

Van: juan.torck@mobilit.fgov.be

Datum: 13 oktober 2008 17:23:56 GMT+02:00

Antwoord aan: airportmediation@mobilit.fgov.be

Beste Mevrouw,

Zoals  U  zeker  weet is de Ombudsdienst, in haar taak de omwonenden van de luchthaven  te  informeren,  afhankelijk  van  de informatie die haar wordt overgemaakt door Belgocontrol, onder andere wat betreft de deviaties op het Spreidingsplan et de redenen van die deviaties.

Wat  woensdag  24  september  2008  betreft  werden  ons  door Belgocontrol volgende deviaties doorgegeven:

24/09/0 |  02/07   |  0000-06h00 |             |  windrichting 020° tot 040°, max 10 knopen

   8       |          |             |             |               

 ----------+----------+-------------+-------------+---------------------------------------------

           |  02/07R  |  06h00-18h1 |             |  windrichting 040° tot 050°, max 9 knopen

           |          |  0          |             |                    

Wat  de informatie betreft die U heeft verkregen en verkrijgt op het nummer

02/2062525 kan men het volgende zeggen:

1)   De   telefonische  boodschap  zegt  duidelijk  het  volgende  :  “This meteorological information is limited is not used for Runway Selection” .

M.a.w.,  deze  informatie  is beperkt in de tijd en wordt door Belgocontrol niet gebruikt als basis voor het toepassen van het Spreidingsplan.

2) De waarden die de telefonische boodschap aangeven, een wind van 7 knopen uit  windrichting  040°,  geven  volgend resultaat wat de windwaarden op de verschillende pistes betreft:

   24092008  |         |               |             |                |             |

 ------------+---------+---------------+-------------+----------------+-------------+-------------

             |         |               |             |                |             |

 ------------+---------+---------------+-------------+----------------+-------------+-------------

   Wind :    |  7      |  Knopen       |             |                |             |

 ------------+---------+---------------+-------------+----------------+-------------+-------------

   Richting  |  40     |  graden       |             |                |             |

 ------------+---------+---------------+-------------+----------------+-------------+-------------

             |         |               |             |                |             |

 ------------+---------+---------------+-------------+----------------+-------------+-------------

   Baan      |  hoek   |  longitudinal |  laterale   |  Rugwind       |  Baan       |  Baan

             |  baan   |  e            |             |                |  mogelijk   |  mogelijk

 ------------+---------+---------------+-------------+----------------+-------------+-------------

             |         |  component    |  component  |  component     |  overdag    |  snachts

 ------------+---------+---------------+-------------+----------------+-------------+-------------

   25        |  250    |  -6,06        |  3,5        |        6,1     |  ja         |  ja

 ------------+---------+---------------+-------------+----------------+-------------+-------------

   07        |  70     |  6,06         |  3,5        |        0,0     |  ja         |  ja

 ------------+---------+---------------+-------------+----------------+-------------+-------------

   02        |  20     |  6,58         |  2,4        |        0,0     |  ja         |  ja

 ------------+---------+---------------+-------------+----------------+-------------+-------------

   20        |  200    |  -6,58        |  2,4        |        6,6     |  nee        |  nee

Als  men  enkel met de beperkte waarde van “7 knopen en 40° “rekening houdt kan men inderdaad vaststellen dat baan 25 nog zou kunnen worden gebruikt.

De rugwindcomponent bedraagt 6,1.

Zoals  hierboven  vermeld  is de informatie, 40° en 7 knopen een in de tijd beperkte waarde, laat ons zeggen een meteorologische momentopname .

De   waarde   is   correct,   en   een  goede  informatiebron  in  bepaalde omstandigheden  voor  bepaalde  mensen,  maar  moet  als beperkt in de tijd worden gezien.

Bij  het toepassen van het spreidingsplan kan men onmogelijk enkel rekening houden met deze korte meteorologische momentopnamen.

Misschien  wakkert  de  wind  enkele  ogenblikken  later wel aan en zijn de rugwindcomponenten wel overschreden!

Bij   het  toepassen  van  het  Spreidingplan  is  het  dus  belangrijk  de meteorologische  situatie  op  een  bredere  manier te bekijken, en er moet vooral rekening gehouden worden met de meteorologische voorspellingen.

Daarom  baseert BELGOCONTROL zich niet op ATIS – informatie (ATIS verschaft courante  en  op  routineuze  wijze  in  de tijd beperkte informatie aan de toekomende   en  vertrekkende  vliegtuigen.)  bij  het  toepassen  van  het ‘Spreidingsplan’,   maar   op   ACMET,   een   speciaal  door  BELGOCONTROL ontwikkeld  softwareproduct   dat  op  een scherm informatie levert over de huidige meteorologische situatie, aan meteorologische voorspelling te doet, en  in  functie  van  de  in  het  ‘Spreidingsplan’  voorziene  laterale en rugwindnormen  voor  de  verschillende  pistes,  die in het ACMET-programma werden  ingevoerd,  de  nodige  informatie levert aan de controleurs van detoren  die  dan  hun  beslissingen  in  eer, geweten, en met hun jarenlange ervaring, kunnen nemen.

Om  terug  te  komen op ons voorbeeld, het is niet omdat de windwaarden, op een  bepaald  ogenblik,  onder  de windnorm van een bepaalde baan daalt dat automatisch  de deviaties zouden moeten worden afgeschaft en terug naar het spreidingsplan moet worden overgeschakeld.

Het  overschakelen  van  Spreidingsplan  naar  Deviaties  of omgekeerd, van Deviaties naar spreidingsplan, is geen "spelletje".

Het  vergt  een  zekere tijd om alle vliegtuigen op een andere baan te doen landen,  en  dit  kan  dus  pas  worden  overwogen  als  de meteorologische vooruitzichten die omschakeling rechtvaardigen.

Voor  een  ‘te’ korte tijdsperiode zou het niet gerechtvaardigd zijn om een omschakeling te overwegen.

De veiligheid mag nooit in het gedrang komen.

De   toren   beslist   dus,   in  functie  van  de  in  het  Spreidingsplan vooropgestelde windnormen op de verschillende piste, van de meteorologische waarden  van met moment, maar ook van de meteorologische vooruitzichten, en rekening  houdend  met het verkeer zodat de veiligheid nooit in het gedrang komt,   wanneer   zonder  gevaar  kan  worden  overschakeld  op  een  nieuw vliegschema.

Onze dienst is ter uwe beschikking voor eventuele bijkomende informatie.

Hoogachtend,

Juan Torck

voor de Ombudsdienst