Spreidinsplan was voor zone 1 al dikke farce (wind, mist, konijnejacht, laattijdige notams), waarom zou uw plan wel worden uitgevoerd.

Mail 20 april 2005

Aan: "Minister Landuyt" <renaat.landuyt@mobilit.fgov.be>
Cc: "CREYF" <simonne.creyf@dekamer.be>, "Jean-Pierre De Groef" <burgemeester@machelen.be>, "Huytebroeck" <info@huytebroeck.irisnet.be>, <info@picque.irisnet.be>, <kabinet.peeters@vlaanderen.be>, <yves.leterme@vlaanderen.be>, "Minister Anciaux" <bert.anciaux@vlaanderen.net>, "Vlaams Brabant" <jpolbrec@vl-brabant.be>, "Kab. Premier" <jan.deboeure@premier.fed.be>
Onderwerp: Nieuw spreidingsplan

Mijnheer de Minister,

Men beweert al snel dat de soep nooit zo heet gegeten wordt als ze voorgeschoteld wordt, maar op basis van wat wij hier de jongste jaren hebben meegemaakt vrees ik dat in dit geval ze wel KOKEND OVER ONZE KOP GEGOTEN ZAL WORDEN.

Met de mails die ik u regelmatig stuur (niet automatisch gegenereerd, dus blijkbaar genegeerd) zou u toch moeten weten dat het huidige spreidingsplan nooit wordt toegepast als het om een verbetering van het dagelijks lot van zone 1 gaat. De voorziene verlichtingen voor de zwaarst getroffen zone worden MEESTAL niet uitgevoerd of slechts gedeeltelijk. Een of andere reden wordt altijd gegeven : de wind, de mist, konijnenjacht, notams over werken pas op de website van Biac nadat het niet correct baangebruik reeds lopend is, enz .... Indien het actuele spreidingsplan tot nu toe nooit volledig werd toegepast, waarom zou dan plotseling uw plan wel uitgevoerd worden ? Het blijven dezelfde mensen die aan de touwtjes trekken bij Biac en Belgocontrol en als u hen niet verplicht zich aan de regels te houden zullen ze ze wel aan hun laars lappen.

Ik lees ook dat u het spreidingsplan in een wet wenst te gieten. U doet mij lachen. Hoe zal men tot een akkoord komen voor een wet als men ziet hoe de meningen verschillen in dit verband, iedereen wenst dat de hinder boven een andere regio dan de zijne of die van zijn eventuele kiezers en aanhangers geplaatst wordt. De Franstaligen maar ook de Vlamingen zijn nogal streekgebonden. De ene wil Zaventem dorp sparen, de andere Sterrebeek, de andere Leuven, enz. .
Er is maar een kleine portie waar niemand voor opkomt en dat is Diegem (ik moet wel toegeven dat onze burgemeester met hart en ziel zijn uiterste best doet om zijn burgers te beschermen) en Haren in het Brussels Gewest maar dat wordt  als "quantité négligeable" beschouwd door haar beheerders, dus opgeofferd. Iedereen vindt dan maar dat deze gemeentes alles MOETEN over hun dak krijgen. Gelukkig voor ons dat het lawaai de gemeentegrenzen overschrijdt zodat anderen er ook kunnen van meegenieten in wat lichtere mate naargelang de afstand. Maar toch: in een brede couloir gezien de onnodige omweg die men oplegt aan de vliegtuigen (het komt er ongeveer op neer alsof de ring van Brussel maar in één richting zou kunnen gebruikt worden, m.a.w. als men van Zaventem naar Tervuren wenst te gaan, doet men de ganse tour rond Brussel. Milieuvriendelijk natuurlijk !)

Iedereen in België weet nu ook wel dat de wetten die tegenwoordig gemaakt worden meestal aangevochten worden bij de Raad van State, gewijzigd moeten worden alvorens echt van kracht wegens onduidelijkheden, slordigheden, ontoepasbaarheid enz. U hebt er zelf zo een paar, iedere stad of gemeente interpreteert ze anders, niemand weet hoe het moet. Daarboven komen nog de bevoegdheidsspelletjes tussen regio's en federaal. Deze wet zal dus niet voor morgen zijn, dat beseft iedereen en iedereen gaat dus vechten om proberen te vermijden dat de "voorlopige" maatregen definitief worden en de bevoordeelden om bekomen privileges te handhaven of nog te verruimen.

Bovendien gaat u opnieuw een studie laten uitvoeren, de hoeveelste zal dat zijn? De meters geven nu toch allang genoeg cijfers? De meters in Diegem en Haren functioneren, de opnames staan op websites. Ziet u nog niet in dat het hopeloos is nog geld te stoppen om iets onredelijk, slecht gelegen, met ontbrekende infrastructuur, met uitbaters die niet de minste bekommernis hebben voor de mensen, mensenrechten en milieu, proberen te redden ? Vindt u niet dat een andere aanpak nodig is voor deze problematiek ? Of hoopt u al de hete patat kunnen door te geven aan uw opvolger ?

Als u nog twijfels hebt over de impact en de leefbaarheid bij ons, denk ik dat een verblijf van een paar dagen in ons dorpje u de ogen en vooral oren zal openen. Ik ben ervan overtuigd dat onze burgemeester zijn best zal doen om u te ontvangen of iemand anders van Leefbaar Diegem, laat het maar weten we regelen het wel. Er is toch een voorwaarde: GEEN OORDOPJES meebrengen.

Met de meeste hoogachting,

F.D. - Diegem - Zone 1.

Het nietszeggend antwoord van dhr Van Bever van het Kabinet Leterme

Mail 20.4.2005

----- Original Message -----
From: Hugo Van Bever <mailto:hugo.vanbever@vlaanderen.be>  
To:
Sent:
Wednesday, April 20, 2005 11:16 AM
Subject: uw e-mail van 24 maart
 

Geachte ,

Ik heb uw e-mail van 24 maart aandachtig gelezen.

Vooreerst wens ik te benadrukken dat ik ten volle begrip heb voor de lawaaihinder die u ondervindt en dat stafmedewerkers van verschillende kabinetten intensief aan het werk zijn om tot een leefbare oplossing te komen. Wij hebben ook voortdurend contact met mensen uit de hele luchthavenregio en met de lokale besturen.
Het ligt meer bepaald in mijn bedoeling een gemeenschappelijk voorstel van de Vlaamse regering uit te werken, waarbij de hinder evenwichtig en billijk’ wordt verdeeld over de hele impactregio, waarbij de gewestgrenzen geen grenzen voor vliegtuiglawaai kunnen zijn.
Dit voorstel, dat met het Brussels Hoofdstedelijk gewest zal moeten overlegd worden, zal, wil het kans op slagen hebben, wetenschappelijk moeten onderbouwd zijn en de juridische toetsing moeten doorstaan.  
Ik hoop dat de elementen die wij zullen aandragen dan ook door de federale regering worden overgenomen voor haar planning inzake banengebruik en vluchtroutes waarvoor zij verantwoordelijk is  
Ik verzeker u dat wij niets onverlet laten om een oplossing te zoeken in dit zeer complexe dossier, waarin wij een leef-en werkbaar evenwicht voor de hele luchthavenregio en haar inwoners nastreven.

Hoogachtend,  
Voor de Minister-president
Yves Leterme
Hugo Van Bever
Voorzitter Task Force