PERSBERICHT HUVO 22 SEPTEMBER 2004

 

Vilvoorde, 22 september 2004

 

Eisenpakket van Huisartsen van Vilvoorde en Omgeving (HUVO) ivm ziekmakende en dodelijke gevolgen vliegtuiglawaai:

 

v     lawaaihinder door vliegtuigen zowel overdag als ‘s nachts wettelijk erkend als schadelijk voor de gezondheid

 

v     verantwoordelijkheid van BIAC voor de gevolgen van lawaaihinder en chemische pollutie op het milieu wettelijk vastgelegd

 

v     als uitgangsbasis voor deze normen voor vliegtuiglawaai dienen richtlijnen van de WGO te worden gebruikt

 

v     dringende normen voor vliegtuiglawaai zowel overdag als ‘s nachts, die uitgaan van de bescherming van het individu

 

v     gelijke standaarden tussen de gewesten

 

v     netwerk voor biomonitoring

 

 

Het voorliggende scenario dat door de federale regering aan het Vlaams Gewest wordt opgedrongen wentelt niet alleen alle bijkomende hinder af op de Vlaamse Rand, het is een schandalige manier om de Franstalige partijen die tot op heden nachtrust hoog in het vaandel voerden voor hun eigen burgers mee over de streep te trekken: er wordt een uitbreiding van de nachtvluchten gerealizeerd waardoor paradoxaal de hinder voor Brussel die al minimaal was, nog verder vermindert.

 

De huisartsen van Vilvoorde en omgeving (HUVO) die meer dan 130 artsen uit de omgeving van de luchthaven verenigt reageert daarom scherp tegen de geplande uitbreiding van het aantal nachtvluchten zonder spoor van wettelijk kader voor de bescherming van de gezondheid van de omwonenden.

Het huidige aantal nachtvluchten (20 800 per jaar) is op basis van een onvolledige raming (studie Prof Annemans) reeds verantwoordelijk voor naar schatting 215 extra overlijdens per jaar in onze regio. Dat een toename van de nachtvluchten tot dramatische effecten op de gezondheid van onze patienten aanleiding geeft werd goed aangevoeld tijdens de periode van concentratie van de nachtvluchten over de Noordrand vanaf oktober 2002. Wij hebben deze periode ervaren als een medische noodsituatie en stellen vast dat de federale Vlaamse politici zonder schroom terug willen keren naar deze rampsituatie, ondanks het feit dat de politici erkend hebben dat dit een onaanvaardbare vergissing was..

 

Het voorliggend compromis scenario dat de federale regering aan het Vlaams Gewest opdringt is een onverdoken vorm van concentratie van nacht en dagvluchten op de Vlaamse Rand en een provocatie voor onze regio. De oogverblinding met dalende Quota Counts maskeert de dramatische toename van de frequentie van blootstelling waaraan de slachtoffers zullen worden blootgesteld.

 

Als artsen eisen wij dan ook onverwijld dat voorafgaand aan iedere toename van het aantal nachtvluchten de Vlaamse Regering het wettelijk kader creëert waarbinnen een milieuvergunningsplichtig bedrijf als BIAC kan functioneren:

 

v     lawaaihinder door vliegtuigen zowel overdag als ‘s nachts moet wettelijk erkend worden als schadelijk voor de gezondheid conform talloze recente rapporten, waaronder het LARES rapport (WHO) dat op een rechtstreeks causaal verband wijst met  aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, hypertensie, ademhalingsziekten, arthritis en depressie.

v     de verantwoordelijkheid van BIAC voor de gevolgen van lawaaihinder en chemische pollutie op het milieu, en dit zowel in de lucht als op de terreinen van de luchthaven moet wettelijk worden vastgelegd

v     er moeten dringend normen worden opgesteld voor vliegtuiglawaai zowel overdag als ‘s nachts, die uitgaan van de bescherming van het individu zoals dit ook voor andere bronnen van pollutie het geval is en zoals die reeds door het Brussels Gewest werden uitgevaardigd in 1999. Het Vlaams Gewest heeft de voorbije 5 jaar verzaakt aan zijn plicht om de gezondheid van zijn burgers te beschermen

v     als uitgangsbasis voor deze normen voor vliegtuiglawaai dienen de richtlijnen van de WGO te worden gebruikt en deze normen dienen dus omschreven op basis van gemiddeld geluidsniveau, piek lawaai niveau, frequentie van blootstelling. Het voorliggend compromis voorstel voorziet overigens geen enkele vorm van sanctionering waardoor lawaaibeperking op geen enkele vorm afdwingbaar wordt.

v     het is onaanvaardbaar dat in een federaal land de verschillende gewesten verschillende standaarden hanteren voor de gezondheidsrisico’s van hun burgers, erger nog voor de blootstelling aan vliegtuiglawaai zijn de normen in Vlaanderen gewoon onbestaand. Of zijn onze Vlaamse federale politici van oordeel dat de Vlamingen van de Rand een grotere lawaaibestendigheid hebben dan de Brusselaars?

v     het impact van de luchthaven op de gezondheid van de omwonenden is van die aard dat een uitgebreid netwerk van biomonitoring door de overheid dient opgezet en gefinancierd meet behulp van het netwerk van huisartsenverenigingen zodat  tijdig kan gereageerd worden op dramatische ontwikkelingen.

 

Omdat wij verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van de aan ons toevertrouwde patienten, klagen wij dit totaal gebrek aan verantwoordelijkheid van de federale politici scherp aan en eisen wij dat bovenstaande maatregelen onmiddellijk op de politieke agenda komen.

 

 

Namens HUVO

dr. Luc De Munck 0496504104