DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND*
DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND INFORMEERT PARLEMENTARIËRS
PERSBERICHT 17.03.2003

 Grimbergen, 17 maart 2003.

 

TOESPRAAK VAN DAEDALUS-VOORZITTER ERIK TAMBORYN AAN DE NOORDRAND-PARLEMENTARIËRS (in alfabetische volgorde):

Eloi Glorieux en Lode Vanoost (Agalev),
Sonja Becq, Simo
nne Creyf en Eric Van Rompuy (CD&V),
Frieda Brepoels (NV.a),
Hans Bonte (SP.a),
Jos Bex en Els Van Weert (Spirit),
Bart Laeremans (Vlaams Blok) en
Willy Cortois en Francis Vermeiren (VLD).

Daedalus blijft geloven in de democratie.

Vandaag overhandigt Daedalus dossiers aan federale en regionale parlementariërs die het luchthavendossier reeds maanden/jaren op de voet volgen en begaan zijn met de huidige discriminatieve maatregelen van de dag- en nachtvluchten boven de Noordrand.

De dossiers die Daedalus overhandigt bevatten heel wat gegevens die de Minister van Mobiliteit en Verkeer weigerde aan de parlementariërs te bezorgen.

Wat leren wij uit de verkregen dossiers:

Dat openheid van zaken allernoodzakelijkst is in dossiers die de volksgezondheid betreffen. In het dossier van de dag- en nachtvluchten worden een binnenlandse en een buitenlandse expert aangetrokken om de uitwerking van een, 'en petit comité' genomen, beslissing te verzekeren.

Er is geen sprake van multidisciplinair onderzoek, geen sprake van een haalbaarheidsonderzoek, geen sprake van het afstemmmen van timings, geen sprake van een uitwerking op basis van de bestaande situatie, geen sprake van een coherent hindermodel.

Wel wordt een onvergelijkbare situatie van een andere luchthaven overgenomen (andere bevolkingsspreiding, andere ligging van de luchthaven t.o.v. de stad, andere eigendomsverhoudingen van de omliggende huizen...), dit alles met één doel voor ogen: concentreren om te kunnen isoleren boven de Noordrand. Dat daarbij niet de eerste maar wel de tweede dichtst bevolkte zone van alle streken rond de luchthaven wordt 'uitgekozen' is een pittig detail, zeker gezien bevolkingsdichtheid nog altijd als voornaamste criterium telt.

Daarenboven wordt de bal continu tussen de overheidsinstellingen onderling van de een naar de ander gespeeld of terug naar de overheid zelf, zodat uiteindelijk niemand verantwoordelijk is voor de blijvende problemen.

Het beslissingsproces rond het luchthavenbeleid moet democratisch correct verlopen, met volledige openbaarheid van bestuur.

Overheidsinstellingen dienen voortdurend gemonitord te worden op het correct vervullen van de hen toegewezen taak: BIAC, (proefdraaihal en geluidswallen en taxibaan Diegem), Belgocontrol, Ombudsman, Overlegforum door een instantie onafhankelijk van politieke coalitie. Kan dit de taak zijn van een neutraal regeringscommissaris of commissaris van de Koning?

Welke nieuwe maatregelen dan ook genomen worden:
- eerst dient een Milieu Effecten Rapport opgemaakt te worden en dient
- een continue gezondheidsmonitoring geïnstalleerd, beheerd door een pluridisciplinair,
multi-universitair wetenschappelijk team, los van politieke coalities.

Wat gebeurt er nu: het rapport van professor Vanlarebeke van RUG – dat over slaapverstoring en de gevolgen voor de volksgezondheid hetzelfde zegt als Daedalus' gezondheidsspecialisten wordt nog altijd niet vrijgegeven door het kabinet van minister Vogels.

Na maanden overleg tussen Daedalus en alle betrokken Vlaamse kabinetten,  ministers en parlementariërs zijn alle Vlaamse partijen voorstander van een evenwichtige spreiding van de dag- en nachtvluchten, met bestemmingsgericht vertrekken vanaf alle startbanen. Toch gaat het voorstel van de premier dat door Minister Durant tegengehouden werd nog  steeds uit van het isolatieprincipe tot in Grimbergen. Ondertussen blijft de situatie ongewijzigd en neemt de medische urgentie alleen maar toe. Voor de dag wordt nog steeds ontkend dat er enige wijziging heeft plaatsgevonden, ondanks de metingen van de milieudienst van de Gemeente Meise die aantonen dat het luchtverkeer overdag in Meise bijvoorbeeld in november 2002 het verviervoudige bedroeg vergeleken met de situatie van mei 2002.

Daedalus vraagt dan ook :
- de onmiddellijke terugkeer naar de echt gevlogen situatie van vóór februari 2001 voor de dag- én nacht vluchten en
- het stopzetten van de steeds wijzigende randvoorwaarden die nog steeds leiden tot hetzelfde:

- een onleefbare discriminerende situatie in de Noordrand waar
- geconcentreerd wordt om de prive woningen te kunnen isoleren
- zonder enig wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat dit echt soelaas zou brengen.

Dit alles in afwachting van de ontwikkeling van de volledige en systematische spreiding over de gehele omgeving van de luchthaven met :

-systematisch afwisselend gebruik van de startbanen

-tot 10 knopen (zuid)-westenwind : gebruik van de Oostenwindconfiguratie

-vanaf elke startbaan minstens 5 routes per windrichting met minstens 10 radiaalgraden verschil tussen elke route.

 

Daedalus                                                                                                                Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                                                                         0494/21 68 81

                                                                             www.actienoordrand.be