DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND

 

PERSBERICHT 20.2.2003

 

BIAC en duurzame ontwikkeling?

 

Waar blijven deze investeringen?

juni 2000

proefdraaihall

geluidswallen voor Zaventem, Diegem en Steenokkerzeel

taxibaan piste 25L

één enkele centrale controletoren

 

Waarom blijft Minister Durant hardnekkig het draagvlak voor de Nationale Luchthaven in de concentratiezone ondergraven?

 

De milieuproblematiek (geluidslast en chemische pollutie) heeft totnogtoe te weinig aandacht gekregen van het management van BIAC. Bij bedrijven uit andere sectoren die het milieu en welzijn van de omwonenden belasten, wordt wel de nodige aandacht aan dit probleem geschonken. Denken we maar aan bedrijven die vroeger vervuild afvalwater loosden in rivieren, verbrandingsovens die een te hoge dioxine uitstoot hadden, e.d.

 

Geluidswerende investeringen.

 

Het stuurplan dat voor de Regie der Luchtwegen (de voorganger van BIAC) was uitgebouwd voorzag enerzijds hoog symbolische en anderzijds efficiënte geluidsdrukkende projecten, teneinde de geluidslast voor de omwonenden te beperken.

 

Zo werd voorzien dat in juni 2000 een proefdraaihall in gebruik genomen zou worden. Geen enkel initiatief is hiervoor tot vandaag te bespeuren.

Hetzelfde geldt voor geluidswallen die de hinder van opstijgende en dalende vliegtuigen moest beperken voor de bewoners van Zaventem, Diegem en Steenokkerzeel.

 

Daarentegen werd de bouw van de nieuwe luchthaven omgevormd tot een prestige project.

 

Werden de juiste prioriteiten gesteld bij de vernieuwing van de Nationale Luchthaven?

 

Polyvalent gebruik van de pistes.

 

De beperkte investeringen voor het polyvalent gebruik van de pistes werden niet doorgevoerd.

 

Het stuurplan voorzag dat een taxibaan zou worden aangelegd bij de piste 25L. Dit zou de gebruiksmogelijkheid van de piste fors doen toenemen. De investering werd nog steeds niet uitgevoerd. Hierdoor moeten de vliegtuigen die de piste 25L gebruiken tijdrovende maneuvers uitvoeren om zich correct op te stellen voor het opstijgen.

 

De zolang voorziene investering in één enkele centrale controletoren werd tevens verscheidene keren uitgesteld.

Bij wisselend baangebruik dienden de controleurs fysiek van controletoren te wisselen. Dit blijkt telkens ongeveer één uur in beslag te nemen.

 

Men kan alleen stellen dat BIAC onder geen enkel beding het gebruik van meerdere pistes ambieert. Waaraan is dit toe te schrijven?

 

Kennis van de WGO-norm voor geluidshinder door het management BIAC

 

Is het een bewuste keuze dat BIAC geen negatief standpunt ingenomen heeft mbt de concentratiepolitiek die Minister Durant heeft doorgevoerd?

 

Waaraan is de terughoudende positie van BIAC te wijten? Kan een verantwoord management zo’n passieve houding verdedigen, wetende dat deze het maatschappelijk draagvlak waarover de luchthaven beschikt erodeert?

 

Privatisering van BIAC

 

Indien de overheid BIAC wenst te privatiseren na de verkiezingen is een omvorming van haar n.v. van publiek recht tot een gewone n.v. noodzakelijk.

 

BIAC zou het verkrijgen van een exploitatielicentie ambiëren, in plaats van te werken volgens een nieuw beheerscontract.

 

Hoe kan de Overheid binnenkort haar patrimoniale waarde van BIAC optimiseren indien de toekomst zelf van de exploitatie van de luchthaven op de helling staat door de onverantwoorde concentratiepolitiek van dag- en nachtvluchten die minister Durant heeft doorgevoerd?

 

Conclusie

 

Zou het niet wijzer zijn dat Minister Durant de 150 mio EURO die ze wenst te spenderen om privéwoningen te isoleren, zou gebruiken om de geluidshinder aan de bron op te lossen? Zou het niet van beter management getuigen spoed te zetten achter het invoeren van investeringen op de luchthaven die de geluidshinder verminderen, en af te zien van geconcentreerd vliegen zodat de geluidshinder van dag- en nachtvluchten dragelijk wordt voor alle omwonenden van de luchthaven? 

 

Actienoordrand/ Daedalus heeft een voorstel uitgewerkt en uiteengezet van mogelijke spreiding van dag- en nachtvluchten, zodat de isolatie-investeringen niet nodig zijn en de WGO –geluidsnormen worden gerespecteerd.

 

Hoe kan een groene minister afkerig zijn van een oplossing die duidelijk milieubewuster is en die wel degelijk de problematiek aan de bron behandelt in plaats van lapmiddel-oplossingen te willen doorvoeren?

 

Actie Noordrand/Daedalus vraagt dat in dit verband hoogdringend een rapport door een neutrale, onafhankelijke, onmiddellijk aan te stellen Koninklijke Luchtvaartcommissaris wordt opgemaakt, in samenspraak met alle betrokken partijen en in volledige openheid van zaken.

 

Daedalus                                                                              Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                                       0494/21 68 01

 

www.actienoordrand.be