DAEDALUS PERSBERICHT

25 SEPTEMBER 2003

 

Daedalus verwelkomt uitspraak Verhofstadt dat knoop rond nachtvluchten moet worden doorgehakt.

Eens spreiding doorgevoerd zoals gevraagd door rechter kan het debat over de toekomst van de luchthaven plaatsvinden

 

Daedalus hoopt op snelle en correcte afweging ecologie en economie.

Vorige regering voerde dag- en nachtconcentratie door

boven de Noordrand van Brussel en Vlaanderen

zonder Milieu Effecten Rapport en

verzuimde afweging ecologie vs economie

 

Bestaande infrastructuurdossiers wijzen de weg:

windturbines,

GSM-antennes,

ondergrondse hoogspanningslijnen,

HST-tunnels,

Wetstraat naar vier rijstroken.

 

In de volgende dossiers van reeds bestaande infrastructuurwerken werd een correcte, soms door de rechter ondersteunde afweging gemaakt van ecologie en economie.

 

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, rekent erop dat de regering ook in het dossier van lawaaihinder rond Zaventem, dezelfde weg zal bewandelen als in onderstaande voorbeelden.

 

Dit nadat eerst de billijke spreiding spreiding werd doorgevoerd, waarbij elke burger gelijk behandeld zal worden zoals de Grondwet dat vraagt. Het Hof van Beroep legde het doorvoeren van deze spreiding op aan de Belgische Staat, Biac en Belgocontrol. En de regering verbond zich formeel deze spreiding door te voeren.

 

Minister Anciaux zegde in dit verband toe eind september met zijn stappenplan naar buiten te komen, waardoor de huidige discriminatie in het luchtvaartwetboek over het ongelijke gebruik van de start- en landingsbanen en concentratie van opstijgroutes rechtgezet kan worden. Ook de afweging van ecologie vs economie maakt daar onderdeel van uit.

 

Daedalus moedigt de regering daarom nogmaals aan los van elke sloganeske taal en met de voorzorg die een goed bestuurder betaamt, zich te laten leiden door de volgende, recente voorbeelden van infrastructuurwerken waarbij ecologie en economie werden afgewogen.

 

v    De windturbines die niet 30 km voor de kust op een zandbank gezet werden, ondanks minieme hinder en extra kosten voor electriciteitsproductie elders.

 

v    De niet-plaatsing van bijkomende en de verwijdering van bestaande GSM-antennes omwille van gezondheidsredenen en na protestacties. Dit ondanks het feit dat dit extra kosten meebrengt voor een mobiele telecomsector die een economische groeipool vormt.

 

v    Het ondergronds plaatsen van hoogspanningslijnen, dit ondanks het feit dat de hinder van een bovengrondse lijn miniem is en ondergronds plaatsen veel duurder.

 

v    De vele tunnels die voor de HST gebouwd werden hoewel de geluidshinder miniem is en tunnels veel duurder zijn dan bruggen.

 

v    De Wetstraat waar de Premier zelf huist met zijn kabinet, en die van vijf naar vier rijstroken wordt gebracht: een afbraak van bestaande infrastructuur die het economisch belang van het land niet dient maar wel het ecologisch belang van zijn burgers.

 

Daedalus kan zich niet voorstellen dat een nachtelijke luchtvaartactiviteit, die in heel Europa van de nationale luchthavens wordt verbannen, naar BelgiŽ wordt gehaald met de belofte van ongelimiteerde groei zonder dat de regering de afweging ecologie/economie maakt, zorgvuldig en gevoed door het voorzorgsprincipe. BelgiŽ is geen derdewereld-land waarnaar men straffeloos onaanvaardbare bedrijfsactiviteiten kan exporteren onder het mom van het creŽren van werkgelegenheid. Zoals bovenstaande voorbeelden illustreren maakt men hier eerst een democratische afweging alvorens men overgaat tot infrastructuurwerken. En dient hierbij een zorgvuldige openbaarheid van bestuur betracht te worden.

 

Verder gaat het evenmin aan om van bedrijven in alle sectoren te vragen dat deze zich democratisch gedragen en de luchtvaartsector daarvan vrij te stellen. De ene hand moet weten wat de andere doet, zeker als men regeert.

 

Daedalus                                                                    Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                           0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be                               ACTIE.noordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be