DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND

PERSBERICHT 24.1.2003

VOORAKKOORD NACHTVLUCHTEN

 

 

DE REGERING HEEFT HET BELANG VAN DE FREQUENTIE  INGEZIEN

NU KOMT HET EROP AAN DIT TOT IN ALLE CONSEQUENTIES

UIT TE WERKEN

 

 

  1. ERKENNING PROBLEEM

 

Er wordt een fundamentele wijziging geconstateerd in het dossier.

Het principe van spreiding in functie van de bestemming wordt aanvaardt, als enige juiste bronmaatregel en de evenwichtige verdeling van de lasten vooropgesteld.

 

Deze twee principes dienen nu ook in consequent en in zeer concrete daden te worden omgezet.

 

Er ligt een principetekst  ter tafel en alles staat of valt nu met de uitvoering in functie van de twee hierboven vermelde basisprincipes.

 

  1. HOE OPLOSSEN

 

Er dient gesignaleerd te worden dat stellen dat ‘Ring’ en ‘Noordrand’ twee afzonderlijke gebieden zijn en dat de hinder ’s nachts dus gespreid wordt, bij correcte metingen niet houdbaar zal blijken te zijn. In de praktijk raken en overlappen deze gebieden elkaar met inwoners die dubbel zoveel gehinderd worden.

Bovendien blijft het feit dat 50% van de nachtvluchten over de Noordrand blijven gaan daar waar dit in functie van het principe ‘spreiding in functie van de bestemming’ normaal 35% zou moeten zijn. De uitwaaiïering van de vliegtuigen boven de zones ‘Ring’en ‘Noordrand’ worden in het Voorakkoord nog onvoldoende nauwkeurig omgeschreven om nu een afdoend oordeel te kunnen vellen over de reële impact ervan.

 

In het Voorakkoord blijft voor de nacht de spreiding in functie van de bestemming nog ondergeschikt aan de spreiding in functie van de QuotaCounts (QC).

Nu reeds stijgen alle vliegtuigen QC hoger dan 4 met bestemming Zuid of Zuid-Oost op naar het Noorden om naar het Zuiden te vliegen.

 

Belangrijk is de vraag omtrent de charters, die allen een QC hoger hebben dan 4  en die op jaarbasis 35% van alle nachtvluchten uitmaken, voornamelijk geconcentreerd in de zomer. Waar zitten ze in de cijfers waarnaar het Voorakkoord verwijst?  Heeft de Noordrand vanaf de verkiezingen ondanks de huidige maatregelen aanzienlijk meer nachtvluchten dan nu het geval is? Zoals de uitvoering nu voorligt is het Voorakkoord een vrijgeleide om deze zomer ’s nachts nog meer te concentreren.

 

 

Over afwisselend baangebruik geeft het Voorakkoord nog geen uitsluitsel. Nu vertrekt nog steeds 80% van alle nachtvluchten  van de startbaan 25R over Haren en Neder-Over-Heembeek en de Noordrand.

Het is imperatief de spreiding in functie van de bestemming en de evenwichtige verdeling van de lasten verder uit te werken met inschakeling van alle startbanen.

 

Welke garantie geeft men hier voor het voortbestaan van Diegem dat reeds richting Noordrand en vanaf nu ook richting Brussel overvlogen wordt vanaf de 25 R? Indien naast het reeds voorziene beperkt gebruik van baan 20 de banen 25L, 07L en 02 niet ingeschakeld worden, dient ervoor gewaarschuwd dat Diegem helemaal onleefbaar wordt, leegloopt, en industrieterrein wordt dat aansluit op dat van Haren en waardoor als het ware een industriële ‘corridor’ gecreëerd wordt tussen Brussel Nationaal en het Brussels Gewest.

 

  1. OMBUDSMAN

 

Er wordt actie genomen van het feit dat een Nederlandstalige ombudsman benoemd zal worden.

Er dient nauwlettend toegezien te worden op de noodzakelijke onafhankelijkheid, de deskundigheid op het specifieke gebied van vliegtuighinder en ervaring met de problematiek in het algemeen. De gekozen persoon dient een waardig vertegenwoordiger van de meest getroffen gebieden te zijn.

 

  1. PUBLICATIE MEETGEGEVENS

 

Van het oprechte streven om het luchthavenbeleid te voeren met openheid van zaken wordt akte genomen.

Wat het uittekenen van het nieuwe hindermodel betreft: het is cruciaal dat men zich hierbij minstens houdt aan de vijf voorwaarden van de WGO-norm en dat ook met conclusies uit het meest recente wetenschappelijk onderzoek terzake rekening wordt gehouden.

 

  1. TEWERKSTELLING

 

Belangrijk is het feit dat men rekening heeft willen houden met de twee componenten: ecologie én economie, en dat de tewerkstelling van de luchthaven gevrijwaard wordt.

 

  1. DAGVLUCHTEN

 

De weerhouden principes van spreiding in functie van de bestemming, evenwichtig gebruik van alle start- en landingsbanen (nu vertrekt nog altijd meer dan 90% van de dagvluchten vanaf de 25R) en van een evenwichtige verdeling van de lasten dienen ook voor de dag op korte termijn van meet af aan correct te worden uitgewerkt, zonder eerst ondergeschikt gemaakt te worden aan andere willekeurige kriteria zoals voor de nacht gebeurde.

 

 

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand herhaalt dat op vrijdag 14 februari 2003 om 12 uur het ultimatum afloopt. Het Voorakkoord dat vanuit de twee juiste basisprincipes vertrek dient tegen die datum verder een zeer concrete invulling te  krijgen voor zowel de dag als de nacht, zodat de inwoners van de Noordrand en die van Haren en Neder-Over-Heembeek niet tot in lengte van dagen het grootste deel van de lasten blijven dragen van een luchthaven waarvan de lusten grotendeels ten goede komen aan het Brussels Gewest.

 

 

DAEDALUS                                                                         ACTIE NOORDRAND

0499 34 92 09                                                                       0494 21 68 81

 

www.actienoordrand.be