DAEDALUS PERSBERICHT

22.3.2006

 

Arrest Hof van Beroep 21.3.2006

Advocaat betekent deze week nog

 

Als minister Landuyt en zijn medewerkers het arrest van het Hof van Beroep én de overwegingen zorgvuldig lezen, zullen ze begrijpen

dat ze wel aan de slag moeten.

De bewindsman kan géén kant meer op?

Hij kan en moet ALLE kanten op!

Voor de dag. En voor de nacht.

Voor de week. En voor het weekend.

 

Het is het goed recht van de federale minister van Mobiliteit om voor de zoveelste keer een politiek geïnspireerde lezing te willen geven van een arrest dat nochtans aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Zoals het het volste recht is van de minister-president van het Brussels Gewest om te melden dat hij vindt dat dit arrest hem niet aangaat.

 

Bij zorgvuldige lezing (en men mag veronderstellen dat men daar inmiddels op de kabinetten tijd voor vond) zal men zien dat een onafhankelijke rechter, wiens arrest van 10 juni 2003 in maart 2004 gecasseerd werd, dit keer zijn voorzorgen heeft genomen. Soms balancerend op het scherp van de snede maar wel altijd overhellend naar de goede kant, is hij zo ver gegaan als hij binnen het systeem van de scheiding der machten kan gaan. En dat is ver. In een klap worden alle politieke gekonkelfoes, NIMBY-leugens en andere al dan niet occulte manipulaties van de afgelopen jaren van tafel geveegd en wordt helder en duidelijk recht gesproken. Het arrest bevestigt ook de grondwettelijke rode draad die door ALLE arresten ivm Brussels National Airport loopt, wat de politiek en de NIMBY-drukkingsgroepen er ook van willen maken.

 

Het Hof van Beroep gaat in haar arrest met name uitdrukkelijk en uitgebreid in op de door de minister van mobiliteit aangehaalde zogenaamde tegenstrijdigheid van de diverse arresten over deze problematiek. Het kadert zeer zorgvuldig haar beslissing tot gelijke behandeling van alle omwonenden tov elk van de eerder gevelde arresten – ook die waarop de minister zich beroept om niet in actie te komen - en toont telkens aan dat er inderdaad geen juridische hinderpaal is tot uitvoering van dit arrest.

 

Nemen we alleen al de openingszin van het beschikkend gedeelte van het arrest zelf: “Het Hof...”

 

 “...Legt de Belgische Staat verbod op om, door het laten opstijgen of landen van vliegtuigen, de inwoners van de noordrand en de oostrand bloot te stellen aan overlast die, uitgedrukt in termen van SEL dB (A) en als Laeq per relevant te bepalen periode, overschrijdt hetgeen als gewogen resultaat van spreiding van die overlast kan worden bereikt wanneer alle inwoners van de zes onder randnummer 18 van dit arrest bedoelde zones gelijk worden behandeld.”

 

“... Zegt dat bij de bepaling van een gelijk gewogen spreiding over die zones de door de Belgische Staat reeds toegepaste criteria rechtsgeldig zijn: het aantal vluchten, het aantal geluidsoverlastpieken, overlast berokkend overdag en tijdens de nacht, overlast tijdens vrije dagen en werkdagen.”

 

Nota bene: de relevant te bepalen periodes zijn dag en nacht, vrije dagen en werkdagen, telkens op b.v. jaarbasis of semester. De Belgische staat kende ze zelf een weging toe. Dag- en nachtvluchten verhouden zich b.v. als 1:10. Zo zijn er ook wegingen voor landingen tov opstijgingen en voor de vroege ochtend en de late avond tov de rest van de dag. Juist toegepast maken ze het – samen met een 100% gebruik van alle zes banen van de luchthaven en met consequent en veilig vliegen volgens de wind - mogelijk dat iedere omwonende van de luchthaven evenveel stilte en evenveel bewegingen krijgt tijdens die diverse periodes. Dit altijd in functie van de afstand die zijn woning tot de luchthaven heeft.

 

De volledige tekst van het arrest staat op www.actienoordrand.be Lees het Arrest

 

De advocaat zal nog deze week betekenen.

 

Valabele technische oplossingen om voor Brussels National Airport tot een stabiele en grondwettelijk verantwoorde oplossing te komen, bestaan en circuleren. Als de minister zich bevraagt zal hij snel merken dat het wél mogelijk is: een model dat economie en leefbaarheid op een juridisch stabiele basis kan verenigen. Misschien kan de SP.a-minister van Mobiliteit zich laten inspireren door het voorbeeld van zijn voorzitter die zich ook omringt met 12 niet-politieke topmensen om te voorkomen dat hij aan tunnelvisie zou gaan lijden.

 

 

Daedalus                                                                              Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                                       0494/21 68 81

daedalus.werkgroep@pandora.be                                      actienoordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be