DAEDALUS PERSBERICHT

11 november 2005

 

 

 

De Raad van State heeft in haar arrest van 10 november 2005

niet het advies van de auditeur gevolgd en bijgevolg

de huidige Milieuvergunning voor de luchthaven niet geschorst.

 

 

 

Hoewel de door minister Peeters afgeleverde “blanco chèque”-milieuvergunning voor de exploitatie van de luchthaven Brussel Nationaal voor de komende 20 jaar volgens de auditeur van de Raad van State kennelijk onwettelijk is (hij bevestigt in zijn verslag dat de verzoekers  “ernstige middelen” hebben aangehaald: het ontbreken van een Milieu-Effecten Rapport en de strijdigheid met oa artikel 23 van de Grondwet en dat zij een “moeilijk te herstellen ernstig nadeel” lijden: de ernstige gezondheidsschade die de omwonenden van de luchthaven ondergaan en die reeds meermaals door de Raad van State uitdrukkelijk werd erkend) heeft diezelfde Raad gisteren, woensdag 10 november, beslist de auditeur niet te volgen en deze milieuvergunning niet te schorsen (in afwachting van een milieuvergunning die werkelijk mens en milieu beschermt) enkel en alleen omwille van de te grote socio-economische gevolgen die deze schorsing zou kunnen teweeg brengen.

 

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand en hun rechtspersoon de vzw Boreas noemen het zeer belangrijk dat de Raad van State de hinder die de bewoners van de Noordrand ondergaan een zeer ernstig is en voordien reeds bevestigde dat zij een onevenredig aandeel in de hinder van de luchthaven te verduren krijgen. Ze nemen er goede nota van dat de rechter stopzetting van de activiteit van de luchthaven een te groot socio-economisch risico acht en alleen daarom het algemeen belang van de luchthaven voorrang geeft op de dringende nood om de grondrechten van alle betrokken burgers en vooral van die in de Noordrand te respecteren.

 

De Raad van State blijft de politiek aangesporen om te doen wat ze nu al drie jaar dient te doen en wat de federale regering nog altijd heeft ingeschreven in haar regeringsverklaring: de hinder van Brussel Nationaal bijzonder evenwichtig spreiden zodat deze voor elke omwonende beperkt wordt in die mate dat een gezond en leefbaar niveau gewaarborgd kan worden.

De Raad van State stelde nu reeds meermaals uitdrukkelijk dat andere rechterlijke uitspraken (ten voordele van de Oostrand), geluidsnormen (van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), de technische inrichting van bepaalde banen, capaciteitsvereisten (van BIAC) de federale overheid “niet vrijstelt van haar verplichting om op gelijke wijze het recht op gezondheid en het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu van alle burgers, zoals neergelegd in artikel 23, derde lid, 2° en 4° van de Grondwet te verzekeren.”

Het spijt Daedalus – die binnen Actie Noordrand altijd geijverd heeft voor de enige manier om de luchthaven een toekomst te geven: spreiding ipv concentratie - des te meer te moeten constateren dat tot op heden federaal minister Landuyt hiervan nog altijd niets heeft begrepen. In plaats van de schade te verlichten die – sinds Durant de dag- en de nachtconcentratie doorvoerde – nu al elke weekdag- en nacht en meer dan de helft van de weekends de inwoners van de Noordrand wordt toegebracht, houdt zijn nota alleen rekening met de wensen van Brussel en de Franstalige faciliteitengemeenten in de Oostrand.

Daedalus, Actie Noordrand en hun rechtspersoon Boreas kunnen alleen maar constateren dat het gerecht de politiek en de minister voor de zoveelste maal verzoekt te doen wat hun democratische plicht is: de grondrechten van alle Belgen doen respecteren en dat ze hen daarvoor weer de nodige tijd geeft. Zelf zullen ze – zoals de Raad hen voorhoudt te doen - doorgaan dit met alle rechtsmiddelen en procedures na te streven.