DAEDALUS PERSBERICHT

11 AUGUSTUS 2003

 

Anciaux vraagt 49 inwoners Noordrand uitstel.

Eisers verlenen de minister dit uitstel.

 

Eisers vragen als tegengebaar onmiddellijke intrekking

verzoekschrift cassatie.

 

 

De nieuwe Minister van Mobiliteit vroeg uitstel aan de groep van 49 inwoners van de Noordrand nadat 10 juni ll. de raadsheren van het Hof van Beroep de drie door hen aangeklaagde partijen: de Belgische Staat, Biac en Belgocontrol, hadden bevolen om binnen de 60 dagen een volledige spreiding voor de dag- en nachtvluchten door te voeren.

Deze termijn is dus inmiddels verstreken.

 

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, deelt namens deze groep inwoners officiŽel mee dat zij bereid zijn een maand uitstel te verlenen en te wachten tot 11 september 18 uur om het Hof te vragen

vast te stellen dat niet aan haar beschikking werd voldaan en een dwangsom op te leggen.


Daedalus verwacht dat de minister dit gebaar van goede wil beantwoordt door onmiddellijk het cassatieberoep in te trekken.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand is overtuigd van de goede bedoelingen van de regering en de nieuwe minister van Mobiliteit, Bert Anciaux, om alle omwonenden van de luchthaven gelijk te behandelen.

 

Iedereen verwacht dat de minister zijn plan voor blijvende, maximale spreiding zo snel mogelijk meedeelt. Dit plan kan volgens Daedalus alleen maar met inachtneming van de volgende principes:

 

        De regeling moet gelden voor dag en nacht

        De spreiding moet worden doorgevoerd zowel vanaf de grond als in de lucht, dwz:

-         met optimaal gebruik van alle pistes voor vertrekken en landingen

-         met meervoudige, ťcht gescheiden routes per bestemming (N, W, Z en O)

-         vanaf en op elke piste

        waarbij elke omwonende dezelfde hinder ondervindt

        en waarbij uitsluitend de afstand tot de luchthaven een onderscheidend kriterium zal zijn.

 

Daedalus kijkt daarom ook met bijzondere aandacht uit naar de timing van het door de minister aangekondigde tussentijdse stappenplan waarvan elke maatregel uitsluitend deze definitieve spreiding tot doel zal hebben.

 

Dit alles in een geest van volledige openbaarheid van bestuur waarbij de minister telkens op democratische wijze openheid van zaken zal geven over

        de structuren die hij hiertoe in het leven zal roepen en meer specifiek

1.       hun samenstelling

2.      hun exacte bevoegdheid,

3.      de naam en expertise van eventuele ingeroepen experts

4.      hun exacte opdracht.

 

Daedalus acht dat de laatste regering al veel te veel kostbare tijd verloren heeft laten gaan met het doorvoeren van de zgn. nepspreiding. Dergelijke maatregelen waren nooit meer en kunnen niet meer zijn dan een druppel op de gloeiende plaat en gooien alleen maar meer olie op het vuur van een problematiek die alleen kan worden opgelost door maatregelen van een heel ander kaliber. Ze kunnen hooguit nieuwe gediscrimineerden creŽren, iets waar Daedalus onmogelijk achter kan staan omdat het maar al te goed weet hoe ingrijpend discriminerende vliegtuighinder in het leven van een burger is.

 

In afwachting van het bekend worden van deze informatie houden de 49 inwoners van de Noordrand de hen door de rechter geboden mogelijkheid om een dwangsom op te leggen en hun democratische rechten op te eisen, in beraad.

De vraag van de minister om geen nieuwe juridische handelingen te stellen kan en zal slechts in zoverre worden ingewilligd dat ze de rechten van de eisers vrijwaart.

 

Tevens vragen deze 49 inwoners dat de minister als antwoord op hun gebaar van goede wil om hem een maand langer tijd te geven om met zijn formele spreidingsplan te komen, zoals gevraagd door de raadsheren van het Hof van Beroep, van zijn kant een teken van goede wil te geven. Ze verzoeken hem onmiddellijk het cassatieberoep stop te zetten. Dit werd door zijn voorgangster in extremis tijdens de vorige regering ingediend, terwijl de formateur en alle onderhandelaars rond de tafel formele afspraken maakten om spreiding in het regeringsprogramma in te schrijven. Omdat het hier blijkbaar om een zuivere voorzorgsmaatregel zou gaan, vermoedt Daedalus dat dit de minister niet moeilijk zal vallen, temeer daar zowel de premier als de voltallige regering billijke spreiding in het regeerakkoord hebben ingeschreven.

 

Indien dit niet gebeurt zullen de inwoners nota nemen van het feit dat de regering en haar minister van Mobiliteit hen verplicht tot het inhuren van een advocaat van hetzelfde kaliber als degene die door de vorige minister van Mobiliteit werd ingeschakeld en daarmee dubbel op kosten worden gejaagd. Eenmaal om zelf een dergelijke topadvocaat, uit hun eigen zak, te betalen. En nog eenmaal om zoals alle belastingbetalers mee bij te dragen in de kosten van de advocaat van de Belgische Staat.

 

Alleen door het zeer snel op tafel leggen van een volledig openbaar stappenplan naar democratische en maximale spreiding, alsook door het intrekken van het cassatieberoep geven de regering en de bevoegde minister de bevolking het signaal dat het hen menens is met een nieuw luchthavenbeleid, gebaseerd op democratische principes.

 

De levenskwaliteit van ŗlle omwonenden van de luchthaven en de werkzekerheid van hen die hier hun brood te verdienen is te belangrijk om hen nog langer te kwellen met de onzekerheid, gecreŽerd door een volstrekt ondemocratisch tot stand gekomen luchthavenbeleid.

 

Op vrijdag 12 september maken de 49 eisers uit de Noordrand bekend wat hun volgende stappen zullen zijn.

 

Daedalus                                                                    Actie Noordrand

0499/34 92 09                                                           0494/21 68 01

daedalus.werkgroep@pandora.be                               ACTIE.noordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be