DAEDALUS PERSBERICHT dd. 9 JULI 2003

 

 

 

DAEDALUS VRAAGT DAT ISOLATIEBUDGET WORDT AANGEWEND OM WETTELIJK VERPLICHTE MAATREGELEN TEGEN GRONDLAWAAI ASAP DOOR TE VOEREN

 

WAT ISOLATIE ZELF BETREFT:

1. isolatie wordt internationaal wetenschappelijk in vraag gesteld

2. individuele Noordrandisolaties bewijzen mislukking

3. isolatie is alleen aanvaardbaar op 3 km rond de luchthaven en dan nog uitstluitend op strikt vrijwillige basis

 

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand stelt na het bekend worden van het regeerakkoord van Verhofstadt II voor dat de politieke verantwoordelijken BIAC zo snel mogelijk opdracht geven om de voor isolatie voorziene fondsen (al dan niet nog te verwerven) ONMIDDELLIJK beschikbaar te stellen om de proefdraaihal en de geluidswallen die BIAC nu al sinds de vorige eeuw en meerdere legislaturen lang wettelijk verplicht dient te bouwen met de grootste spoed in te richten. Deze zullen het grondlawaai waaraan de bewoners rond de luchthaven dagdagelijks worden blootgesteld acuut verminderen.

Spreiding zal deze bewoners daarna duidelijk afgebakende stiltepauzes geven per etmaal, pauzes waarvan ze op voorhand op de hoogte gebracht worden zodat ze hun leven daarop kunnen inrichten.

 

1. Daedalus was van 30 juni tot 3 juli aanwezig op de internationale ICBEN Noise and Health wetenschapsconferentie in Rotterdam .

 

Tijdens de conferentie ‘Noise and Health’ van ICBEN, afgelopen week 27 in Rotterdam, werd een Workshop ingericht door de Nederlandse Gezondheidsraad betreffende ‘Noise, Sleep and Health’. Dit gebeurde onder voorzitterschap van Prof. J.J. Heimans en in aanwezigheid van nagenoeg alle internationaal erkende deskundigen betreffende lawaai en gezondheid. Zij stelden een aantal zaken i.v.m. slaapverstoring, isolatie en lawaaihinder-normen op punt op basis van de laatste wetenschappelijke gegevens.

 

Met name was er consensus over dat isolatie géén goede oplossing is voor de beheersing van vliegtuiglawaai in het bijzonder. De bestaande isolatieprogamma’s zijn enkel voor vliegtuiglawaai op grote schaal doorgevoerd.

Daaruit blijkt het volgende:

- isolatie is niet effectief

·        slechts 25% van de omwonenden van Schiphol met geïsoleerde woningen slaapt met gesloten raam. Dit blijkt uit gegevens van het Nederlandse Ministerie voor Milieu.

·        uit metingen in 8.000 huizen in Okinawa blijkt dat er geen verschil is tussen de geïsoleerde en de niet-geïsoleerde woningen qua hinder, slaapverstoring, spraakinterferentie en beoordeling van de leefomgeving

- er zijn te weinig gegevens over de acute en lange termijn-gezondheidseffecten van isolatie zoals daar zijn:

·        - gebrek aan ventilatie

·        - toename vochtigheidsgraad en temperatuur

·        - toename binnenshuispollutie

- men ging zelfs zover te suggereren dat de isolatie misschien nog schadelijker zou kunnen zijn dan de lawaaihinder (Bonnefoy – WHO)

- de deskundigen wijzen op het belang van bronmaatregelen bij het beperken van geluidshinder: het weren van de lawaaierigste vliegtuigen en verminderen van het aantal vluchten.

 

De Wereld GezondheidsOrganisatie rekent met een gevelwering van 15 dB, omdat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om met het raam in klap- of slaapstand te slapen. In een geïsoleerde woning is dit niet meer mogelijk, de verluchting moet van ventilatietoestellen komen.

 

De kostprijs van isolatie

 

De consequenties van isolatie zoals massaal toegepast rond Schiphol zijn aanzienlijk:

- dubbele ontkoppelde dakconstructie,

- dubbele muren (de woning wordt een doos-in-een-doos),

- speciale ventilatievoorzieningen.

 

De kostprijs is dan ook niet min.

Rond Schiphol is het de bedoeling om 16.000 woningen in totaal te isoleren (waarvan 80% met geluidswerende voorzieningen). Het isolatieprogramma is nog niet volledig uitgevoerd maar heeft reeds 410 miljoen EUR gekost, dat is meer dan 25.600 EUR per woning.In Bierset is isolatie begroot op gemiddeld 20.000 EUR per woning. Daar zijn 200 woningen ingeschreven op het budget 2003 voor een gemiddelde van 37.184 EUR per woning.

 

De federale regering schatte in juli 2002 de kostprijs van het isolatieprogramma in België op 152 miljoen EUR voor 12.000 woningen, dit is 12.666 EUR per woning. Vanwaar het verschil met bovenstaande cijfers?

 

Behalve de in deze moeilijke tijden budgettair nauwelijks haalbare investering – gesteld al dat een reële geluidsvermindering voor de genoemde bedragen mogelijk zou zijn: alle beschikbare bronnen spreken dit tegen - zijn er nóg vragen rond het financiële:

 

- Het is onaanvaardbaar dat bij de huidige stand van zaken -behalve in de zeer korte nabijheid van de luchthaven - de andere gehinderden een deel van de isolatiekosten: tot 15%, zelf moeten betalen.

- Bij de huidige stand van zaken is er geen enkel antwoord op de volgende vragen. (Men vraagt zich zelfs af of er wel een antwoord voorzien is, m.a.w. hebben degenen die zo hard roepen om isolatie zich wel terdege geïnformeerd over de consequenties van een isolatie-politiek?)

·        Wie betaalt het onderhoud van de isolatie?

·        Wie betaalt het onderhoud en de electriciteitsrekening voor de ventilatietoestellen en de waarschijnlijk onvermijdelijke airconditionering?

·        Wie betaalt de extra onderhoudskosten ? (Een woning gebouwd in b.v. een mooie ongeschilderde gevelsteen, dient na de isolatie te worden geschilderd omdat de dakrand verhoogd is, wie draagt daarna de kosten voor het onderhoud van het schilderwerk)?

·        Dakramen, dakkapellen, rolluikkasten (rond Schiphol met de geüniformiseerde Nederlandse woningbouw zelden of niet voorkomend maar in België met zijn geïnvividualiseerde wooncultuur overvloedig aanwezig) kunnen niet geïsoleerd worden; deze moeten weggenomen worden, wat voor elk betrokken huis aanzienlijke bijkomende kosten met zich meebrengt.

 

Isolatiecontouren?

Hoe juist zijn de huidige isolatiecontouren? Op welke basis zal men nieuwe isolatiecontouren uitwerken? Een aantal Noordranders die zelf al zijn overgegaan zijn tot isolatiewerken woont niet eens binnen de laatst bekende isolatiecontouren.

 

Het isolatieproject van de overheid gaat uit van de veronderstelling dat elke woning nu reeds een gevelwering van 25 dB haalt. Waarop is dit gebaseerd?

Frequenties lager dan 125 Hz maken een belangrijk deel uit van het vliegtuiglawaai. Er zijn op dit moment geen realistische technieken bekend om een woning zo aan te passen en te isoleren dat de bewoners effectief tegen dat soort lage trillingen beschermd zijn, terwijl recent medisch onderzoek erop wijst dat juist deze op termijn nefast zijn voor de gezondheid. Deze lage trillingen zijn meer voelbaar dan hoorbaar en zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor slaapverstoring of onvrijwillig ontwaken omdat het hele lichaam letterlijk tot in het beenmerg ligt te trillen in het bed en er zo een onwillekeurige adrenalinestoot en ‘fight & flight’-reactie veroorzaakt wordt.

 

De isolatiecontouren kunnen wetenschappelijk gezien uitsluitend concentrisch zijn omdat de frequentie van overvliegen ook meetelt, cfr. WGO-norm.

Waar zijn de studies naar het aantal omwonenden binnen de nog vast te leggen contouren, dat effectief bereid is in het isolatieproject te stappen?

 

Daarom vraagt Daedalus dringend dat het isolatiebudget wordt aangewend om de reeds lang wettelijk verplichte maatregelen tegen grondlawaai (zie boven) met hoogste prioriteit door te voeren.

 

2. Inwoners van de Noordrand die uit wanhoop zelf begonnen te isoleren hielden een kater over aan hun privé-isolatieproject

 

De volgende effecten van dag- en nacht-concentratie wogen zeer zwaar op het dagelijkse leven van een aantal overvlogenen:

- overdreven geluidsbelasting overdag door onhoudbare frequentie,

- gedwongen slaaptekort

- slaapfragmentatie.

 

Een aantal inwoners van de Noordrand nam het initiatief om de beglazing van hun woning te vervangen door akoestisch glas.

 

Kostprijs: vanaf ongeveer 1.000 EUR per kamer. De best beschikbare akoestisch isolerende beglazing, type Phonibel, heeft een dikte tot 45 mm, wat het dubbele is van normaal dubbel glas (Thermopane). In de meeste gevallen moeten ook de raamkozijnen zelf vervangen worden om deze dikke en zware ruiten te kunnen torsen, wat de kosten per kamer tot 5.000 EUR opdreef.

 

De teleurstelling is echter groot als na installatie bij overkomst van het eerste zware vliegtuig blijkt dat het resultaat pover is. Gelijkaardige ervaringen werden gemeld in Bierset (bij Luik) en Schiphol.

 

De oorzaak wordt duidelijk na het bestuderen van de karakteristieken van akoestisch glas. Het beste Glaverbel-glas wordt een algemene isolatiewaarde toegeschreven van 52 dB. En toch scoort het heel zwak voor vliegtuiglawaai, omdat in het geluidsspectrum van een zwaar vliegtuig de hoogste geluidswaardes gemeten worden in het gebied tussen 30 Hz en 250 Hz, en akoestisch glas voor deze lage tonen hooguit zo'n 25 dB verzwakking geeft.

 

3. Evenwichtige verdeling van de vluchten over de volledige omgeving van de luchthaven is de goedkoopste bronmaatregel om de geluidsbelasting per individu onmiddellijk te beperken.

 

Daedalus blijft bij haar standpunt dat isolatie

- alleen op vrijwillige basis aangegaan kan worden,

- 100% betaald door de staat/BIAC,

- voor ALLE inwoners in een straal van 3 km rond de luchthaven,

- onder alle zes de start- en landingsbanen,

- en op geen enkele wijze aanleiding kan geven tot, voorwendsel zijn om, of rechtvaardiging vormen voor afwijking of uitzondering op de volgend principes

 

Iedere burger dient in gelijke mate overvlogen te worden.

Alleen de afstand tot de luchthaven kan onderscheidend zijn!

 

Voorrang dient gegeven worden aan de reeds lang wettelijk verplichte bronmaatregelen tegen grondlawaai.

 

 

Daedalus                                                           Actie Noordrand

gsm 0499/34 92 09                                         0494/21 68 01

daedalus.werkgroep@pandora.be           ACTIE.noordrand@belgacom.net

 

www.actienoordrand.be