PERSBERICHT DAEDALUS, WERKGROEP VAN ACTIE NOORDRAND

 

dd. 4 MEI 2003

 

WAAR GAAT HET WERKELIJK OM?

 

 

 

1.         Durant vervalste wetenschappelijke studies om boven de Noordrand te kunnen concentreren.

 

2.         De ProBru werkgroep, op dat ogenblik bijeengeroepen door het kabinet van de Minister van Mobiliteit zelf, stelt in haar verslag dd. 18 september 2000 dat het vliegen over de zgn. Seveso-zone in Neder-Over-Heembeek (om alzo de overige noordrandgemeenten +/- 250 maal daags te kunnen overvliegen) geen gevaar met zich meebrengt.

 

3.         3,2 nachtvluchten boven Brussel ontlasten Oostrand. Di Rupo wilt deze 3,2 nachtvluchten met nieuw routevoorstel eerst naar de Noordrand laten zwenken: Noordrand blijft dus vuilbak Zaventem voor Franstaligen.

 

4.         Huidige concentratie en isolatiepolitiek laten grootste hinderfactor: frequentie buiten beschouwing. Er zijn wél nieuwe gehinderden, er is wél meer hinder en bestaande gehinderden krijgen wél meer hinder.

 

5.         Akkoord februari 2001 is onuitvoerbaar.

 

6.         Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand eist NU METEEN terugkeer naar toestand van voor 2001.

 

Dat is het enige valabele uitgangspunt van waaruit de regeringen en gewesten een democratisch, niet-discriminerend luchthavenbeleid kunnen uitstippelen.

 

Daedalus stelt dat de enige medisch verantwoorde en democratische norm niet het aantal gehinderden kan zijn, maar wel de voor eenieder draagbare hinder per overvlogen individu.

 

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, wenst zich te distantiëren van de perikelen rond het akkoord van 24.1 over de nachtvluchten waaraan de paars-groene regering haar laatste energie verspilt.

 

Ze verzoekt de politici om zich ernstig voor te bereiden op het uitwerken van een niet-discriminerend beleid in de twee concentratiedossiers: dat van de nachtvluchten én dat van de dagvluchten. Het laatste wordt nog altijd onder de mat geveegd, alsof de hinder voor de inwoners van de Noordrand overdag niet bestaat. De acute medische noodsituatie dag en nacht verontrust vooralsnog alleen de inwoners zelf.

 

Noch het alleen politiek verdedigbare bochtenwerk boven de Noordrand, noch het bochtenwerk in de media  van politici die enkel electoraal handelen en niet in het algemeen belang, brengen een duurzame en voor eenieder leefbare oplossing geen stap dichterbij.

 

De eerste minister en met hem alle democratische partijen hebben nu een halt toegeroepen aan de minister van Mobiliteit en Vervoer. Het is voor alle partijen duidelijk dat de minister een eigen electorale agenda had die geen enkele rekening hield met de leefbaarheid in de Noord- en Oostrand en het evenwicht tussen economie en ecologie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse randgemeenten.

 

Want wat heeft de minister gedaan? Tijdens haar ambtsperiode heeft ze de routes van de opstijgende dagvluchten stoemelinks en van de nachtvluchten officiëel verlegd. Deze zijn nu nog altijd geconcentreerd boven de volgende gemeenten (90% van het jaar):

 

Gescheiden dag en nacht: Brusselse en Vlaamse Oostrand
- Brusselse en Vlaamse Oostrand, overdag:

Evere (uitzonderlijk over Schaarbeek, Brussel-Centrum en Etterbeek),

Sint Pieters-Woluwe, Sint Lambrechts-Woluwe, Kraainem,

Wezembeek-Oppem en Tervuren.

- Vlaamse Oostrand, ’s nachts:

Nossegem, Sterrebeek, Wezembeek-Oppem en Duisburg.

 

            Dag en nacht gecombineerd: Brusselse en Vlaamse Noordrand

- Brusselse Noordrand, overdag en ‘s nachts:

                        Haren en Neder-over-Heembeek.

- Vlaamse Noordrand, overdag en ’s nachts:

Machelen/Diegem, Vilvoorde, Grimbergen, Meise/Wolvertem,

 Wemmel, Merchtem, Opwijk en Asse.

 

’s Nachts heeft Minister Durant officiëel alle routes verlegd naar het Noorden en buiten de Ring. Door in het bekende Laeq-model van het akkoord van januari 2000 de frequentie te negeren kon ze haar collega’s voorspiegelen dat de bestaande gehinderden hierdoor niet méér gehinderd zouden worden. De realiteit is: een hele reeks nieuwe gehinderden (door de verschuiving naar het Noorden) en extra hinder voor bestaande gehinderden.

 

Door via de officieuze dagconcentratie eerst de gevlogen routes buiten de Ring te leggen en deze verder te concentreren op een smalle strook, deze toestand vervolgens als uitgangspunt te nemen voor het berekenen van het aantal gehinderden en dan pas de concentratie te officialiseren zou ze achteraf hetzelfde hebben kunnen beweren voor de dag: dat er geen bijkomende hinder was.

 

Wat hierbij tevens opvalt is de systematische discrepantie tussen de officiëel getekende routes als die over de Brusselse rand vliegen en de reël gevlogen tracks. Onder impuls van minister Durant wordt Brussel in de praktijk ook met deze routes nog eens systematisch zoveel mogelijk vermeden. Het voorstel van PS-partijvoorzitter Di Rupo om de 3,2 nachtvluchten boven Brussel nog eens naar de Noordrand op te schuiven (met weer een bocht naar rechts en dan een naar links) bevestigt dat zeker de Franstalige politiek de Noordrand nog altijd beschouwt als de vuilbak van Zaventem

 

Minister Durant heeft overigens groot gelijk als ze het akkoord van 24.1 zuiver symbolisch noemt.

 

Boven de Noordrand vliegen nog altijd de meeste en de lawaaierigste vliegtuigen. Helemaal onleefbaar zijn ook de drie dagspitsen’s morgens vroeg, rond de middag en rond etens- en slapenstijd, wanneer de vliegtuigen elkaar twee uur lang elke paar minuten opvolgen.

 

Door het onnodig bochtenwerk over de eerste 12 kilometer duurt vliegen over de Noordrand veel te lang en wordt veel te laag en veel te langzaam gevlogen, wat de hinder, de vervuiling en de veiligheidsrisico’s al even onnodig vergroot en verhoogd .

Want na een achterwaartse salto even voorbij Diegem (de dubbele Durant- of SS-bocht) bundelen zich boven één strook grond de vluchten naar het Noorden, het Westen en het Zuid-Westen.

Tijdens een doordeweekse nacht ligt de Noordrand vervolgens hulpeloos wakker in bed te luisteren naar soms meer dan 25 vluchten tussen 23.00u. en 06.00u. En dan starten de dagvluchten opnieuw.

 

Er is daarom vooral in de Noordrand sprake van een acute medische noodsituatie.

 

De 3,2 licht-lawaaierige, bijkomende nachtvluchten boven Brussel die minister Durant met alle mogelijke en onmogelijke middelen blijft weigeren zouden alleen de Oostrandgemeenten  Nossegem, Sterrebeek, Wezembeek-Oppem en Duisburg verlichten.

Boven deze gemeenten wordt ook nog steeds volstrekt onnodig op één geconcentreerde zone gevlogen, maar dit is alleen ’s nachts en enkel met licht-lawaaierige toestellen, wat de protesten over slaaphinder van déze onderwonenden verklaart. Het is alleen de Noordrand waarboven dag én nacht geconcentreerd wordt.

 

Alle aanwezige Vlaamse politieke beleidsmakers en de Vlaamse Brusselse ministers erkenden tijdens de StemTentdebatten in Meise zondag 27 april dat de voorwaarden waaronder het politiek concentratie-akkoord van februari 2001 uitgevoerd mocht worden eenvoudig niet gerespecteerd konden worden:

 

-     in de Noordrand zijn nieuwe gehinderden door de systematische

 verschuiving van de vluchtroutes naar het Noorden (boven de ring).

-         de bestaande gehinderden ondervinden meer hinder (dezelfde mensen

worden na de concentratie tot drie maal meer overvlogen per nacht en
      ondervinden ook meer hinder omdat de vliegtuigen onnodig lang laag en
      langzaam vliegen vanwege de SS-bocht).

-         De drie voorwaarden zijn onverzoenbaar zoals Daedalus heeft gezegd. Ze léken alleen maar mogelijk op basis van vervalste wetenschappelijke studies.

-         De drie voorwaarden zijn tevens onzinnig omdat ze niet vertrokken van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en omdat ze zich ook niet baseerden op de internationaal erkende, onlosmakelijk verbonden vijf hindernormen van de WGO.

 

Voor de dagsituatie geldt hetzelfde.

 

Ondanks deze inmiddels in brede politieke kringen gekende feiten is deze regering erin geslaagd géén werk te maken van het dossier van dag- en nachtconcentratie en heeft ze de feitelijke discriminatie en toestand van totale wettelijke onzekerheid van de Noord-en Oostrandinwoners bestendigd. Het isolatiedossier is nog altijd niet afgeblazen en de doem van concentreren-om-te-isoleren-om-verder-te-concentreren blijft boven de Noordrand hangen. Het nepakkoord van 24/1 waarover zoveel te doen is, is gewoon een voortzetting van deze filosofie.

 

De zgn. bezwaren tegen vliegen over Brussel waarmee Ecolo en de Brusselse actiegroepen schermen zijn overigens onzin. Er is altijd over Brussel gevlogen. Rechtdoor opstijgen naar bestemming is nog altijd de veiligste manier van vliegen en voorgeschreven in eventuele noodsituaties. De ProBru werkgroep, op dat ogenblik bijeengeroepen door het kabinet van de Minister van Mobiliteit zelf, stelt in haar verslag dd. 18 september 2000 dat het vliegen over de zgn. Seveso-zone in Neder-Over-Heembeek (om alzo de overige noordrandgemeenten +/- 250 maal daags te kunnen overvliegen) geen gevaar met zich meebrengt.”En ce qui concerne plus particulièrement la zone Seveso (Installation Shell) située à l’ ouest de l’aéroport, il semble difficile d’en interdire le survol sans perturber sensiblement la gestion du traffic aérien au départ de la piste 25R. La superficie de cette zone étant toutefois limitée, son survol ne répresene pas de danger plus grand que le survol des zones connexes, étant donné l’altitude des avions à cet endroit.”  

En Daedalus stelt dat de enige medisch verantwoorde en democratische norm niet het aantal gehinderden kan zijn, maar wel de voor eenieder draagbare hinder per individu.

 

Daedalus vraagt dan ook dat in het komend regeerakkoord zeker een afzonderlijk hoofdstuk komt over het algemeen beleid van Luchthaven Brussel Nationaal.

Daarin meer specifiek voor de dag- en nachtvluchten, de creatie van nieuwe routes gebaseerd op

a.       de WGO hindernormen

b.      de democratische verdeling van de lusten en de lasten

c.       geharmoniseerde milieunormen voor Brussel en Vlaanderen.
Voor deze normen dient men uit te gaan van concentrische geluidsniveaucirkels (rond de luchthaven) en het totaal aantal vluchten kloksgewijs te verdelen volgens het taartspie-principe.

Praktisch:

a.       vliegen naar bestemming zodra dit aëronautisch mogelijk is

b.      vanaf elke startbaan minstens vijf routes per windrichting/bestemming met minstens 10 radiaalgraden tussen elke route en systematisch afwisselend  gebruik van deze routes

c.       systematisch afwisselend gebruik van alle startbanen rekening houdend met de windrichting

d.      gelijkheidsprincipe in het toepassen van de Westen- en Oostenwindconfiguraties

           

Vanwege de acute medische noodsituatie en in afwachting van de uitvoering van het voorgaande vraagt Daedalus daarom opnieuw het onmiddellijk opheffen van de voortdurende dag- én nachtdiscriminatie van de inwoners van de Noordrand en de terugkeer naar de situatie van voor februari 2001, zowel voor de dàg- als voor de nachtvluchten. Dit akkoord was alleen geldig op drie voorwaarden. Aan geen van de drie voorwaarden is voldaan, het dient dus onmiddellijk geannuleerd.

 

Vanuit die positie kunnen de gewesten en regeringen dan tot een democratisch en niet-discriminerend luchthavenbeleid komen.

 

Daedalus                                                                                Actie Noordrand

0486 582 499                                                                        0494/216 881

www.actienoordrand.be