DAEDALUS PERSBERICHT VERSTUURD NAAR PERS OP MAANDAG 2 JUNI 2003

INFOFLASH dd 3 JUNI 2003

 

 

RECENTE RAPPORTEN FEDERALE ADVIESCOMMISSIE ‘NACHTVLUCHTEN’ (PROBRU II) EN VLAAMSE GELUIDSMETINGEN AMINAL:

 

GELUIDSNORMEN WORDEN NU AL OVERSCHREDEN

 

 

Samenvatting:

q       Concentratie nachtvluchten: nu officiële bevestiging van grove onderschatting van werkelijke geluidsbelasting door ‘wetenschappelijke’ impactstudie waarop Probru I zijn nachtconcentratiemodel baseerde. Ook hindervoorwaarden Vlaamse regering worden NIET gehaald.

q       Vlaamse geluidsmetingen (nu nog exclusief voor de nacht) van Aminal en rapport Adviescommissie ‘Nachtvluchten’ (Probru II) bevestigen dat reëel en volledig uitgevoerd ‘destination model’ meer dan ooit noodzakelijk is

q       Zelfs met huidige onvolledige concentratie (de oorspronkelijk voorziene 100% concentratie werd nooit doorgevoerd), en zonder de 40% zomervertrekken méér mee te rekenen worden alle “op bestelling geleverde” en discriminerende normen ’s nachts nu al overschreden.

q       Destination model’ van premier/formateur zal volgens de Vlaamse potentiële regeringspartijen SP.a/Spirit en VLD de huidige ondemocratische en discriminerende routes vervangen.

q       Ook de reële dagconcentratie dient onverwijld erkend en vervangen door spreiding.

q       Daedalus doet een dringend beroep op alle politieke verantwoordelijken het concentratie-isolatie-concentratie-model definitief van de politieke agenda af te voeren voor de dag én voor de nacht. En te vervangen door een democratisch, niet-discriminerend beleid.

q       Er is daarvoor maar één goede oplossing: iedere burger wordt dag én nacht in gelijke mate én leefbaar overvlogen. Alleen de afstand tot de luchthaven geldt als onderscheidend criterium.

 

·        Nog altijd concentreren-om-ooit-te-isoleren-om-verder-te-concentreren?

Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand, stelt – in het licht van de recente ministerwissels in de Vlaamse regering en aan de vooravond van de federale regeringsonderhandelingen – dat zowel de Vlaamse als de Federale administratie nog steeds aan het concentreren zijn om te kunnen isoleren. Dit blijkt duidelijk uit het tussentijds rapport van de Adviescommissie ‘Nachtvluchten’ dat de afgelopen dagen werd verspreid en waarin een analyse gemaakt wordt van de geluidsmetingen in de omgeving van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Het is nu aan het regeerakkoord om hieromtrent dwingend duidelijkheid naar de administraties te brengen.

 

·        Aminal: zelfs met onvolledige nachtconcentratie nu al zware overschrijding

Het Jaarrapport 2002 van de Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid (Aminal) getiteld ‘Luchthaven van Zaventem: rapportage van de geluidimmissiemetingen uitgevoerd in het jaar 2002’ toont dat de berekende geluidsniveau’s van de impactstudie[1], waarmee indertijd de concentratie van de nachtvluchten zogenaamd ‘wetenschappelijk’ onderbouwd werd, op verschillende plaatsen nu al sterk overschreden worden. Dit ondanks het feit  het huidig aantal vluchtbewegingen waarop gemeten werd, door de onvolledige nachtconcentratie en zonder de extra vluchten die de zomerperiode meebrengt, lager ligt dan in de oorspronkelijke Probru-berekeningen.

 

Voor de berekening van de geluidscontouren voor de nachtvluchten in deze impactstudie baseerde prof. Thoen zich in 2002 op een groter aantal vluchten dan waarvoor nu de analyse van geluidsmetingen gebeurd is. Bij het opstellen van de berekende contouren werd immers uitgegaan van een volledige concentratie van vluchten op baan 25R, die vervolgens als ‘politiek onhaalbaar’ en medisch onverantwoord nooit werd uitgevoerd.

 

Zelfs met een niet-volledige concentratie meet de Vlaamse overheid dus dat er in de Noordrand véél meer gehinderden, nieuwe gehinderden én veel zwaarder gehinderden zijn dan de aantallen geschat in de berekeningen van de impactstudie1 die prof. Thoen maakte in opdracht van BIAC en waarop Probru I het concentratiemodel baseerde.

 

·        Adviescommissie (Probru II): geplande isolatiezones onrealiseerbaar

 

Het rapport getiteld ‘Tussentijds Rapport Nachtvluchten, analyseperiode 1 november 2002 tot 31 maart 2003’ van het tot Adviescommissie herdoopte Probru, in verband met de geluidshinder veroorzaakt door de nachtvluchten op de luchthaven Brussel-Nationaal, onderzoekt in hoeverre de criteria voor de isolatiezones, zoals voorop gesteld in het principeakkoord van 16 juli 2002, in de praktijk haalbaar zijn.

 

In feite wordt er dus nog steeds willens en wetens van uitgegaan dat de inwoners van de Noordrand het in werkelijkheid na isolatie veel minder goed zullen hebben dan voor 2001. Na de vooralsnog alleen op papier bestaande isolatie en waarover de inwoners niets bekend is, zou de situatie volgens de al even theoretische geluidsnormen ‘opnieuw leefbaar’ zijn. Het cynische en uitsluitend politiek geïnspireerde uitgangspunt van het nacht-concentratiemodel (van de voormalige minister van mobiliteit en vervoer, Isabelle Durant) is dus dat de Noordrand ‘na isolatie en concentratie’ een leefbare hinder zou hebben die in werkelijkheid, zelfs na isolatie, voor de getroffen bevolking een veel slechtere situatie inhoudt dan voorheen. Dat bewijzen de metingen die op tafel liggen.

 

 

Bovendien toont dit rapport aan dat de Vlaamse administratie deze berekende isolatiecontouren nog altijd als werkelijke geluidsnormen voor Vlaanderen wenst in te voeren! Hierdoor zou de ondemocratische en discriminerende concentratie van de nachtvluchten boven de Noordrand nog eens in Vlaamse wetten gebetonneerd worden?!

 

Niettemin toont het voornoemde rapport van ‘Probru II’ zelf aan dat zelfs de nu al geldende beperking van de Quota Count (QC) tot 12 onvoldoende is om tot de gewenste isolatiezones te komen. Onder andere de Airbus 300 overschrijdt zeer regelmatig de vooropgestelde geluidsnormen en de MD 11 overschrijdt deze normen  systematisch bij elke overvlucht.

 

·        Nacht-hindervoorwaarden Vlaamse regering worden niet gehaald, WGO-norm wordt systematisch overschreden!

 

Uit de twee voornoemde rapporten blijkt bovendien dat zelfs met het huidig aantal vluchtbewegingen de nacht-geluidsnormen die uitgewerkt worden door de Vlaamse overheid, en die nu al de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) op praktisch alle belangrijke punten vér overschrijden, niet gehaald worden.

 

Dit terwijl het huidige aantal vluchten nog lang niet het in het akkoord van 24 januari vastgelegde maximum van 25.000 nacht-bewegingen per jaar bereikt. Met de nu in voege zijnde manier van vliegen en de gebruikte vliegtuigtypes bewijzen de twee officiële rapporten nog eens ten overvloede dat er binnen het huidige concentratiemodel geen enkele ruimte voor uitbreiding van het aantal nachtvluchten is, eerder integendeel.

 

Verbijsterd constateert Daedalus dat bovengenoemde Adviescommissie (Probru II) én het Vlaams Gewest dus tegen alle redelijkheid in blijven vasthouden aan het idee: concentreren-om-te-isoleren-om-verder-te-concentreren, ondanks wat de politiek beslist heeft en hardop verkondigt.

 

Bovendien tonen de twee officiële rapporten onomstotelijk aan dat de vroeger berekende geluids- en isolatiecontouren

·        niet overeenstemmen met de werkelijkheid,

·        dat de gemeten isolatiezones veel groter moeten zijn dan initieel berekend en dus veel meer investeringen vragen, dit in tijden van inkrimping van de budgetten, en

·        dat aan de voorwaarden die de Vlaamse regering op 22.02.2002 stelde in het Principeakkoord niet voldaan is, te weten:

·        geen nieuwe gehinderden,

·        vermindering van het bestaande aantal gehinderden,

·        geen zwaardere belasting voor de bestaande gehinderden t.o.v. 2001.

 

 

Daedalus heeft vanaf oktober 2002, toen de concentratieplannen bekend werden gemaakt, gesteld dat dit zo zou zijn en krijgt nu ook gelijk van de Vlaamse administratie en Probru II-werkgroep zelf.

Ze doet daarom een dringend beroep op de verantwoordelijke beleidsvoerders en regeringsonderhandelaars om komaf te maken met het concentratie-isolatie-concentratie project. Dit had reeds in 2002 als zuiver theoretisch model verworpen moeten worden omdat het uitgaat van systematische discriminatie van één bevolkingsgroep. Dat het model officiëel voorgoed verlaten dient te worden meten en bewijzen nu ook de eigen diensten zwart op wit. Het model heeft geen enkel wetenschappelijke grondslag en kan alleen maar omschreven worden als fundamenteel ondemocratisch en discriminerend. Het deugt niet en toch bestaat het nog altijd en blijft men ermee werken. Het is een onding, dat nooit had mogen bestaan.

 

·        De dagconcentratie is gemeten en gekend, nu dient ze nog erkend door de politiek.

Er bestaan metingen voor de dag die de sluiks doorgevoerde en door de politiek nooit erkende dagconcentratie boven de Noordrand kunnen bevestigen!

Hindernormen voor geluidsbelasting over 24 u worden op Europese schaal ingevoerd op middellange termijn. Zal de administratie de sedert twee jaar officieuze en zonder enige communicatie naar de overvlogenen toe doorgevoerde dag-concentratie opnieuw trachten te bestendigen?

De inwoners (bestaande en nieuwe gehinderden) zijn nooit geïnformeerd over het verleggen van bestaande routes, en over de effectief gevlogen trajecten.

Zullen de regeringspartijen hier aan struisvogelpolitiek willen blijven doen? Of zal de formateur hier de enige mogelijke rechtvaardige oplossing bewerkstelligen:

- eerst terug vliegen zoals overdag gebeurde vóór 2001,

- dan een eerlijke verdeling van de lasten over alle omwonenden van Luchthaven Brussel Nationaal zoals in de samenvatting aangehaald ?

 

·        Daedalus, werkgroep van Actie Noordrand vraagt daarom de politieke

verantwoordelijken het Memorandum dat hen deze dagen ter hand werd gesteld, ernstig te nemen. Bewust volgehouden discriminatie van één, overwegend Vlaamse bevolkingsgroep is ongrondwettelijk en vormt een fundamenteel gevaar voor de democratie zelf.

 

Iedere burger wordt dag én nacht in gelijke mate overvlogen.

Alleen de afstand tot de luchthaven geldt als onderscheidend criterium.

 

Daedalus,                                                                   Actie Noordrand

werkgroep van Actie Noordrand

daedalus.werkgroep@pandora.be                                      ACTIE.noordrand@belgacom.net

0499/34 92 09                                                           0494/ 21 68 81

 

www.actienoordrand.be


 

[1] Serruys, P., Hofmans, K., Caerels, J., en Thoen, J., “Nota: Impact van de invoering van het Stable Concentrated baangebruik en de geoptimaliseerde vertrekroutes”, K.U.Leuven, Laboratorium voor akoestiek en thermische fysica, rapport P.V. 4459, 2002.