DAEDALUS EIST OPENHEID VAN ZAKEN

 PERSBERICHT 1.12.2002

 1. PERSCONFERENTIE DAEDALUS/ACTIE NOORDRAND

Maandag 9 december 2002 om 07.00 uur op de Grote Markt in Diegem

 2. DAEDALUS EIST:

Eerlijke spreiding.

Dag én nacht.

Openheid van zaken.

 Op maandag 9 december wordt een persconferentie over de problemen in het concentratiegebied Noordrand georganiseerd op de Grote Markt in Diegem, om 07.00 uur ’s morgens. De exacte locatie wordt nog meegedeeld.

 Daedalus breidt ook zijn eisenpakket uit.

Ze eist naast:

-         Eerlijke Spreiding over de Brusselse regio, de Noord- en Oostrand van

-         Alle Dag- én Nachtvluchten rond Brussel Nationaal, nu ook

-         Openheid van Zaken.

 Gegeven de tonnen inkt die de afgelopen dagen rond het huidige luchthavenbeleid gespoten worden door de politieke verantwoordelijken eist Daedalus nadrukkelijk openheid van zaken. Dit in het belang van de burgers van de Noord- en Westrand die na dit weekend in grote verwarring verkeren over wat hun nu precies boven het hoofd hangt.

Onbegrijpelijk

De bewoners van de Noord- en Westrand werden tot nu toe afgescheept met in het beste geval vage en in het slechtste onbegrijpelijke termen als: “Concentreren om te kunnen isoleren”, “Concentreren om te kunnen controleren,” “...een soort uitwaaiering”, “ Er zal een adviescommissie worden opgericht...” “De Commissie kan beroep doen op experten”, “Eventuele nieuwe routes met een lagere geluidshinder”, “...de meest lawaaierige toestellen per half maart eruit”, “Minder gehinderden (8.500)”, “...vliegtuigen zouden sneller kunnen opstijgen van een langere piste (25 R),” “... boven Brussel vliegen is gevaarlijk,” “Je moet de pest niet verspreiden”, “Nieuwe metingen”, “Definitieve optimalisatie van de vliegtuigprocedures volgt,” “BIAC zal in samenwerking met Aminal en BIM zijn meetnet uitbreiden met metingen verricht nacht per nacht”,“De impactstudie moet uitsluitsel geven”, “We vliegen over de Ring”.

Testfase?

Op dit moment loopt nog altijd de testfase van 1 jaar. Dit werd vastgelegd tijdens het interministerieel overleg van vrijdag 22 februari 2002.

Hierin werd door de Gewesten overeenkomen gedurende een periode van één jaar (dus twee opeenvolgende seizoenen) te testen. Ook zou een beoordelingscommissie (bestaand uit de twee gewestelijke en de federale administratie: Vlaams, Brussels en Federaal, het BIAC, Belgocontrol en Luchtvaartmaatschappijen) de testgegevens onderzoeken. Ze zou het advies over het gewestelijk voorstel formuleren. Na 22 februari 2003 fungeert deze ‘commissie’ verder als adviesorgaan dat bij overtreding op objectieve gronden een advies over dispensatie kan verlenen aan de bevoegde regionale instanties (sic!).

 Daedalus constateert dat rond de testfase van de nachtvluchten en rond de huidige evaluatie van de dagroutes weinig of geen openheid van zaken bestaat, wat niet in lijn is met de door deze regering nagestreefde openbaarheid van bestuur.

 Daarom vraagt Daedalus drie zaken. 

 1. een publiek toegankelijke website.

 

 1. De officiële aanstelling van twee Vlaamse hinderobservators.

 

 1. In afwachting hiervan, antwoord van de verantwoordelijke politici op een aantal vragen.

  

1. Een publiek toegankelijke website.

 Hierop worden elke 24 uur alle nu reeds beschikbare vluchtgegevens voor die dag én nacht (vliegtuig, piste, uur, bestemming, gebruikte route en vertikale en horizontale radartracks) gepubliceerd.

 Deze omvat verder (niet beperkend)

-         alle officiële teksten in verband met het luchtvaartbeleid vanaf 1996

-         de nauwkeurige samenstelling van de bovenvermelde commissie,

-         data van bijeenkomsten, agenda en verslagen

-         de teksten van de parlementaire interventies terzake,

-         de teksten van eventuele voorovereenkomsten en wetsontwerpen

-         en verder alles wat meer inzicht kan verschaffen over de luchtvaartpolitiek en de gevolgen voor welvaart en welzijn van de burgers.

 2. De officiële aanstelling van twee Vlaamse hinderobservators.

De aanstelling van een Vlaamse Ombudsman is geen Daedalus-eis.

Wat Daedalus wel vraagt is om twee observators aan te stellen, die specifiek belast zijn met alles wat hinder betreft.     

- een piloot (werkloos/op rust gesteld) voor het vliegtechnisch aspect

- een jurist voor de wettelijke aspecten

 Hun taakomschrijving: 

 1. Er wordt een onafhankelijke dienst voor hinderbepaling en preventie opgericht.
 2. Rapportering aan de Vlaamse Minister-President
 3. De dienst heeft een beslissende stem in alle besprekingen m.b.t. mogelijke wijzigingen van routes en procedures, met als uitgangspunt het initiële federaal akkoord van 12.02.2000.
 4. Indien nieuwe akkoorden voorzien worden wordt de dienst bij de besprekingen betrokken en dient met haar expertise rekening gehouden te worden
 5. De dienst heeft vrije toegang tot alle gegevens van Biac, Belgocontrol en mogelijks andere m.b.t. alle vluchtroutes en procedures.
  En vrije toegang tot geluids- en milieumetingen van Biac, Aminal, deze van hun Brusselse / Waalse collega’s e.a.
 6. Er is een budget beschikbaar zodat beroep gedaan kan worden op binnen- en buitenlandse specialisten.
 7. De doelstellingen worden door de dienst omschreven, de eindbeslissing hoort aan de hinderobservators toe. Deze doelstellingen omvatten alleszins (niet limitatief):
  - bepalen van de te gebruiken hindermodellen
  - overeenkomen van hindernormen (cfr. bestaande internationale normen)

- vastleggen hoe deze hinder gemeten wordt

- supervisie op en goedkeuring van op te stellen meetapparatuur

- supervisie op en goedkeuring en opvolging van het meetnet dat mee moet

evolueren met veranderende vliegprocedures (aantal meters, lokatie)

 1. De hinderobservators werken in alle openbaarheid en geven via de

bovenvermelde website toegang tot alle mogelijke beslissingen,

achtergrondgegevens, mogelijke alternatieven enz.

 1. De specifieke huidige opdracht voor de hinderobservators moet binnen een redelijke termijn uitgevoerd zijn opdat de huidige Vlaamse hinder draagbaar en democratisch gespreid wordt over alle gebieden rond Brussel Nationaal.

Hun functie evolueert daarna naar een permanente begeleiding in functie van hinder van het beheer van de vliegroute/procedures.

 1. De hinderobservators hebben een beheerdersfunctie, geen operationele functie en worden hiervoor correct vergoed.

            

 1. In afwachting hiervan, vraagt Daedalus antwoord van de verantwoordelijke politici op een aantal vragen

3.1 De expert van AAC:

Hoe verliep de aanstellingsprocedure?

Hoe luidde zijn volledige opdracht?

Kreeg hij beperkingen mee?

 3.2 Luchthavenpolitiek:

Hoe wordt de luchthavenpolitiek op dit moment vastgelegd?

Wie controleert de instanties die de vliegprocedures vastleggen en aanpassen?

Hoe wordt de werking van de beoordelingscommissie geëvalueerd? (cfr akkoord 22 .02.2002).

Wie controleert de werking van deze commissie?

Heeft de commissie buitenlandse voorbeelden geïntegreerd bij haar adviezen betreffende het overvliegen van stedelijke agglomeraties?

Wat zijn de argumenten om vijf van de zes start- en landingsbanen zoveel mogelijk uit te sluiten van gebruik? Namelijk de 25L, de 7R, de 7L, de 20 en de 02.

Politieke?

Aeronautische?

Is er een kostenevaluatie gemaakt van de gevolgen van de beslissing om maar één piste te gebruiken en de andere praktisch ongebruikt te laten?

Werden tijdens het interministerieel overleg van 22.02.2002 ook studies voorzien naar de gevolgen voor de volksgezondheid en de gezondheidszorg?

Zo ja, welke, door wie en volgens welke onderzoeksmodellen?

Werden tijdens dit overleg studies voorzien naar de gevolgen voor het milieu?

Zo ja, welke, door wie en volgens welke onderzoeksmodellen?

 3.3 Het meetnet:

Waar staan de meters?

Wat meten ze?

Hoe vaak meten ze?

Wanneer meten ze?

Hoe worden ze aangepast aan nieuwe route/procedures?

Op welke termijn?

Welk wetenschappelijk model wordt toegepast op de verkregen gegevens?

Welke normen worden toegepast om te bepalen wat hinder is.

 

3.4   Isolatieprogramma:

Welke relatie is er precies tussen het huidige hindermodel en het isolatiemodel?

Hoe luidt de kosten/batenanalyse van de isolatiekost t.o.v. een eventuele delocatie in België van de nachtvluchten?

Wat is de reden dat eerst geconcentreerd wordt en dan pas geïsoleerd?

Wat is de exacte timing?

Hoe zijn/worden de gemeentes geïnformeerd?

Op welke gronden is/wordt bepaald waar geïsoleerd wordt?

Welke gemeenten komen precies in aanmerking?

Binnen gemeenten, wie komt er in aanmerking?

Is er een budget voorzien?

Is er een globaal budget of is er een budget per gehinderd gezin?

Wat houdt de isolatie precies in?

Waarop heeft men zich gebaseerd om dit vast te leggen (cfr. buitenlandse voorbeelden?)

Is er een eigen bijdrage van de burger voorzien?

Zo ja, welke?

Is isolatie verplicht?

Indien isolatie verplicht is is dan de eigen bijdrage ook verplicht?

Welke is de garantie dat de hinder zowel overdag als ’s nachts na de beoogde isolatie ook werkelijk verdwenen is?

Hoe wordt de waardevermindering van het patrimonium dat zich in het concentratiegebied bevindt, geëvalueerd en berekend?

Hoe verhoudt zich de isolatiekost (en binnen de isolatiekost de eventuele eigen bijdrage) t.o.v. de waardevermindering van het patrimonium?

Hoe wordt deze waardevermindering gerelateerd aan het hindermodel?

Is er een inschatting gemaakt van alternatieven voor het huidige concentratiemodel tegen de isolatiekost?

 3.5 Milieunormen:

Blijven de Brusselse milieunormen die hebben geleid tot het niet langer overvliegen van het Brussels Gewest beperkt tot Brussel?

Blijven de Vlaamse milieunormen die de concentratie boven de Noordrand geen strobreed in de weg hebben gelegd, onveranderd gehandhaafd?

Gaat Brussel de Vlaamse normen krijgen. Of neemt Vlaanderen de Brusselse normen over?

 3.5  Volksgezondheid:

Hoe bepaalt men wat hinder is voor de onderwonenden van het

concentratiegebied?

Hoe bepaalt men wie onderwonende is?

Nemen de bevoegde instanties de gevolgen voor de volksgezondheid op korte, middellange en lange termijn mee in hun overleg?

Indien ja, waarop baseren ze zich?

Hanteert België hiervoor eigen normen?

Of lijnt men zich aan op die van de WereldGezondheidsOrganisatie?

Welke zijn de verschillende normen die de WereldGezondheidsOrganisatie hanteert i.v.m. slaapverstoring en met hinder?

Is er een evaluatie gemaakt van de geschatte meerkost voor de gezondheidszorg?

Zo ja, is deze meerkost afgezet tegen de isolatiekost?

Is er een inschatting gemaakt van de gevolgen voor de volksgezondheid omdat eerst de concentratie is doorgevoerd en pas later, op een nog niet aangekondigd tijdstip, een eventueel isolatieprogramma van start gaat?

Is de meerkost die dit voor de gezondheidszorg inhoudt afgezet tegen de isolatiekost?

Is er een inschatting gemaakt van alternatieven voor het huidige concentratiemodel voor de volksgezondheid?

 Daedalus, werkgroep van de Actie Noordrand, stelt zijn verwachtingen in de gekozen volksvertegenwoordigers om deze vragen in naam van hun kiezers met hoogdringendheid voor te leggen aan de verantwoordelijke ministers en toe te zien dat de antwoorden snel en volledig ter beschikking van de burgers komen.

 

Grimbergen, 1 december 2002

 

Erik Tamboryn                                                Roger Vermeiren

Voorzitter Daedalus                                        Voorzitter Actie Noordrand

0499 34 92 09                                                0494/21 68 81