Daedalus mededeling 04/02/2003

 

Onder "Politieke reacties" vindt u op de website de de voorlopige versie van wat op 04/02/2003 in de Commissie voor Binnenlandse Zaken van het Federaal Parlement besproken werd. 22 pagina's met de samengevoegde interpellaties en vragen van dhr.Laeremans, mevr. Creyf, mevr. Brepoels, dhr. Bonte en dhr. Cortois. En met het antwoord zoals verstrekt door de Eerste Minister.

(Dit is een voorlopige versie, enkele correcties dienen hiernog

aangebracht: met name op pagina 5 onderaan is tweemaal sprake van 15 km ipv 5 km.)

Daedalus reikt u wel alvast het volgende commentaar aan.

 

TER OVERWEGING.

Vrijdag 14 februari, de dag dat het Valentijnsultimatum van Daedalus/Actie Noordrand afloopt, leveren volgens premier Verhofstadt BIAC en Belgocontrol de nieuwe nachtroutes op, klaargestoomd "...volgens de regels van de kunst die wij op 24 januari hebben vastgelegd".

Dat is mogelijk het goede nieuws.

Het slechte nieuws is dat deze nieuwe procedures vervolgens door het AIRAC (Aeronautical Information Regulation andControl Authority) dienen te worden goedgekeurd. Het AIRAC heeft daarvoor tussen de 56 en 90 dagen nodig.

Daedalus/Actie Noordrand verzoekt de premier daarom om - zonder afbreuk te doen aan het principe van de maximale spreiding en het vliegen in de richting van de uiteindelijke bestemming - het maximum te doen opdat het AIRAC het dossier binnen de kortste termijnen afwerkt, dit vanwege de hoogdringendheid om van de Noordrand weer een leefbare streek te maken.

Zoals altijd is het principe van wat door de premier voorgesteld wordt o.k. De Eerste minister is ongetwijfeld van goede wil, en vol goede bedoelingen, maar het lijkt ons imperatief dat hij zich laat informeren door een raadgever die het dossier niet alleen ten gronde bestudeerd heeft, begrijpt en kent, maar die zich continu blijft ingraven.

De volgende punten vereisen daarbij zijn bijzondere aandacht. (Aanvullende informatie is in overvloed te vinden op www.actienoordrand.be.)

 

1. HINDERMODEL?

Men heeft de premier nog altijd niet duidelijk kunnen maken wat het juiste hindermodel is.

We weten niet over welk hindermodel HIJ het heeft als hij in de Noordrand 6.000 gehinderden telt. Maar een ding is zeker: als men de WGO-norm met zijn vijf onlosmakelijk verbonden voorwaarden hanteert gaat het niet over 10.000 mensen. Maar over 100.000!

 

2. QUOTA COUNTS EN DB?

Men heeft de premier ook nog altijd het verschil tussen 'quota counts' en 'geluidsniveaus' niet 'te goei' uitgelegd.

Anders zou hij er zich van bewust zijn dat een 'Quota Count 4' in Meise, op 14 km van de luchthaven, gelijk is aan 83 DB. QC 11 = 90 DB! Dit is het geluid op de middenberm van een autosnelweg die op topcapaciteit gevuld is met snelrijdende auto's. Dit alles boven de Noordrand, zenuwtergend aanzwellend en afnemend, ongeveer 230 keer per dag en 15 keer per nacht.

 

3. EEN CORRIDOR EN SPREIDING TEGELIJK?

"In het begin vliegen de vliegtuigen voor de nachtvluchten "... natuurlijk in één corridor". Mogen we vragen waarom: "...natuurlijk"? Terwijl het uitgangspunt van de hele redenering is zo snel mogelijk te spreiden.

 

4. HET VOORBEELD VAN SCHIPHOL

De premier haalt het isolatieprogramma van Schiphol aan als lichtend voorbeeld. De situatie rond Schiphol is wel totaal verschillend van die boven de Noordrand. Schiphol ligt in de polders. De huizen in de gemeenten in de omgeving zijn voor het grootste deel staatseigendom. De huurders hebben de vrije keuze om daar al dan niet te wonen.

In de Noordrand hebben de inwoners voor Noordrandprijzen huizen gekocht of gebouwd op een moment dat daar nauwelijks een vliegtuig te bekennen was. Sinds twee jaar krijgen ze ineens, onaangekondigd en om onbegrijpelijke redenen als 'geschenk' van deze Federale, Vlaamse en Brusselse regeringen een onleefbare situatie boven hun hoofden.

Bovendien gaat de premier volledig voorbij aan het via een simpele surfsessie op het internet te controleren feit dat in Schiphol pas nà parlementaire debatten en uitgebreid overleg met en inspraak van bewonersgroepen éérst geïsoleerd werd. En dat dan pas overeengekomen nieuwe procedures in gebruik genomen mochten worden.

 

5. NACHTCONCENTRATIE PAS IN NOVEMBER 2002?

De premier spreekt over de nachtconcentratie van november 2002.

Heeft dan niemand hem verteld dat de concentratie van de nachtvluchten al is ingezet met ingang van 19 april 2001? En voor de dag vanaf 23 februari 2001? En dat deze laatste vooral in de zomer van 2002 van 35% van alle vertrekken naar 55% werd verhoogd, dit zonder énige afspraak of inspraak?

 

6. ISOLEREN VOOR DE DAG?

Vanwaar komt ineens het door de premier meerdere malen aangehaalde idee om voor de dagvluchten te isoleren?

Gaat de minister voor Mobiliteit opnieuw voor de 'Vlaamse' oplossing met het in haar ogen gemakkelijkste en meest voor de hand liggende slachtoffer: de Noordrand?

Moeten we daar ook overdag in onze geïsoleerde slaapkamer wonen? Of "krijgen" we ook isolatie in de eigen keuken, de living en de tuin...?

Of kiest de minister toch voor de startbaan 20 waarvan elke expert weet dat die aëronautisch meer mogelijkheden biedt dan de 25R en 25L. En die bovendien op de Oostrand gericht is waar 40% minder mensen woont?

OF wordt er eindelijk voor een niet-discriminerende, voor alle omwonenden leefbare en democratische oplossing gekozen via een volledige spreiding?

 

7. CONCENTRATIE TOCH AANVAARDBAAR?

Voor meneer Bonte: concentratie boven een zone die amper nachtvluchten kende en waar 40% meer mensen woont dan in de Oostrand is NOOIT aanvaardbaar en kan nooit "verkocht" worden aan de getroffen 75-150.000 bewoners. Concentratie boven eender wélk dicht bevolkt gebied, Noord of Oost, is nooit een aanvaardbare optie.

 

8. IS DIT LEEFBAAR JA OF NEE?

Mogen we naar de premier toe nog eenmaal deze vraag van mevrouw Creyf herhalen: "Is een concentratie die op twee jaar door deze regering is doorgevoerd: van vroeger 35% naar nu 55% van de dagvluchten, van 'vroeger gespreid' naar 'nu geconcentreerd', aangevuld met plusminus 15 vluchten per nacht voor diezelfde zone, een leefbare situatie? Ja. Of neen?"